keyboard_arrow_right
Deontologie

Verzekeringen - Beroepsgeheim

Mag de behandelende geneesheer medische gegevens verstrekken aan de medische adviseur van een verzekeringsmaatschappij ?
Mag de echtgenoot of een ander familielid, in geval van onbekwaamheid van de patiënt, de geneesheer van het beroepsgeheim ontslaan en hem toelaten medische inlichtingen te verstrekken aan de verzekeraar ?
Mag de behandelende geneesheer de medische gegevens schriftelijk overhandigen aan de patiënt op het ogenblik dat deze verantwoordelijk is voor zijn daden ?
Kan de arts die weigert nadere medische gegevens vrij te geven aan de verzekeringsmaatschappij, door de patiënt of diens familie worden vervolgd wegens geleden schade in geval uitkeringen worden geweigerd ?
Zal de Orde der geneesheren in dergelijk geval de vervolgde arts steunen ?

In zijn vergadering van 15 januari 1983, heeft de Nationale Raad volgend advies geformuleerd:

De antwoorden op de gestelde vragen stoelen op de principes van het medisch beroepsgeheim, zoals deze werden vastgelegd bij artikel 458 SW en artikel 55 en volgende van de Code van geneeskundige Plichtenleer:

 1. De behandelende geneesheer mag aan de medische adviseur van een privé verzekeringsinstelling geen medische gegevens nopens zijn patiënt mededelen;
 2. De echtgenoot of een ander familielid van een patiënt (in onderhavig geval: een psychiatrische patiënte) kan de behandelende geneesheer niet van het beroepsgeheim ontslaan en hem evenmin toelaten de gevraagde inlichtingen aan de verzekeraar mede te delen.

  Wat de vraag betreft of een geneesheer medische gegevens schriftelijk aan zijn patiënt mag overmaken, op het ogenblik waarop deze verantwoordelijk is voor zijn daden, dient vooreerst herinnerd te worden aan het principe dat het medisch geheim absoluut is. Daaruit volgt dat een geneesheer nooit verplicht is een getuigschrift betreffende de gezondheidstoestand van zijn patiënt te overhandigen, zelfs wanneer deze de geneesheer van zijn zwijgplicht ontheft.

 3. Wat betreft de vraag of de patiënt de geneesheer kan dagvaarden tot schadeloosstelling in geval deze weigert het gevraagde attest af te leveren betreffende de gewenste uitkeringen, dient er gewezen te worden op enkele principes inzake verzekeringen.
  Indien de verzekerde voldoet aan de voorwaarden voorzien in de polis moet de verzekeraar de voorziene vergoedingen vereffenen. De verzekeraar heeft zich verbonden een risico te dekken; hij kan de verzekerde door een aangestelde geneesheer laten onderzoeken vooraleer hij de polis afsluit. Indien hij achteraf wil aantonen dat er bedrog werd gepleegd door de verzekerde of dat deze onjuiste of onvolledige inlichtingen heeft verstrekt, dient de verzekeraar daarvan het bewijs te leveren. Hij mag zulks nochtans niet doen door een schending van het beroepsgeheim uit te lokken; schending van het beroepsgeheim is strafbaar.
  Indien de verzekeraar in een geding tegen zijn verzekerde gebruik maakt van attesten van behandelende geneesheren die het beroepsgeheim schenden, worden deze attesten uit de debatten verwijderd. De verbintenis op het aansluitingsformulier waarbij de verzekerde derden ontslaat van het beroepsgehiem, is vanzelfsprekend volkomen waardeloos.
  Besluitend kan gezegd worden dat geen medische gegevens aan de verzekeraar en evenmin aan de familie mogen worden verstrekt. Aan de patiënt in dit concreet geval evenmin, daar deze wegens haar toestand blijkbaar niet haar rechtmatige belangen kan inzien en kan misleid worden door de verzekeraar.
  Indien de verzekeraar de geldigheid van de polis betwist kan hij een onderzoek laten instellen door een medische deskundige, die de behandelende geneesheer er niet mag toe brengen het beroepsgeheim te schenden.
 4. De Nationale Raad gaat de verbintenis aan Dokter ... de nodige juridische bijstand te verzekeren wanneer hij door het verdedigen van dit standpunt moeilijkheden mocht ondervinden.