keyboard_arrow_right
Deontologie

Wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen : Kruispuntbank van de sociale zekerheid (artt. 85-90)

WET VAN 25 JANUARI 1999 HOUDENDE SOCIALE BEPALINGEN

(Belgisch Staatsblad 6 februari 1999).*

Hieronder volgt een overzicht van een aantal artikelen uit de wet houdende sociale bepalingen van 25 januari 1999 die de Orde van geneesheren zouden kunnen interesseren.

Kruispuntbank van de sociale zekerheid (artt. 85-90)

Volgens de nieuwe definitie zijn "medische gegevens van persoonlijke aard" "alle sociale gegevens van persoonlijke aard waaruit informatie kan worden afgeleid omtrent de vroegere, huidige of toekomstige fysieke of psychische gezondheidstoestand van de natuurlijke persoon die is of kan worden geïdentificeerd, met uitzondering van de louter administratieve of boekhoudkundige gegevens betreffende de geneeskundige behandelingen of verzorging" (art. 85, 3°).

De sociale identiteitskaart bevat, naast met het blote oog leesbare gegevens, elektronisch opgeslagen gegevens van persoonlijke aard, met name de informatie die nodig is voor de authentificatie van de sociale identiteitskaart en (vercijferde) gegevens met betrekking tot de verzekerbaarheidstoestand in de gezondheidszorgverzekering van de houder van de sociale identiteitskaart.
De authentificatie van de kaart en de decryptering van de vercijferde gegevens gebeurt door de instellingen en de categorieën van natuurlijke of rechtspersonen die daartoe door de Koning gemachtigd zijn. Om ertoe te kunnen overgaan, dienen deze personen te beschikken over een microprocessorkaart, de zogenaamde beroepskaart.
Deze beroepskaart wordt de eerste maal gratis uitgereikt. Voor de vervanging van de kaart zal een bedrag moeten betaald worden dat nog te bepalen is bij K.B. (art. 89).

De geschillen betreffende de sociale identiteitskaart dienen voorgelegd te worden aan de arbeidsrechtbank (art. 90).

[...]

*Deze nota werd opgesteld ter attentie van de leden van de Nationale Raad met het oog op het eventueel uitbrengen van een advies over bepaalde erin besproken onderwerpen.

M. Van Lil
Studiedienst Nationale Raad
17 februari 1999