keyboard_arrow_right
Deontologie

Gecommentarieerde code van medische deontologie

De nationale raad publiceerde de op 5 juli 2019 goedgekeurde gecommentarieerde code van medische deontologie op de website van de Orde www.ordomedic.be.

De nieuwe code van medische deontologie (2018) bevat geen concrete richtlijnen voor specifieke situaties. Als aanvulling op de 45 artikelen leek het daarom nuttig te voorzien in een commentaar. Deze kan een duurzame houvast bieden zowel voor de artsen in de uitoefening van hun beroep, als voor de raden van de Orde bij hun dienstverlenende evenals hun disciplinaire taken, alsmede voor de gerechtelijke instanties en elke belanghebbende.

Met het oog op een vlotte raadpleging is deze commentaar opgebouwd rond een uniforme structuur voor ieder artikel.

Titel 1 Algemeen licht bondig de inhoud en de draagwijdte van het artikel toe.

Titel 2 Adviezen van de nationale raad biedt een selectie van relevante antwoorden op voorgelegde vragen die in sommige gevallen ingaan op uitzonderingssituaties of bijzondere casussen.

Titel 3 Wettelijke bepalingen bevat de geldende Belgische en internationale wettelijke regels en richtlijnen.

Titel 4 Informatie-Documentatie-Links verwijst, op niet-limitatieve wijze, naar referenties uit de documentatie die een belang inzake deontologie vertonen.

Titel 5 Trefwoorden schetst de context en de gelinkte thematieken.

Deze toelichting is dynamisch en niet beperkend.

De nationale raad zal deze commentaar waar nodig actualiseren, aanvullen en bijsturen in functie van een kwaliteitsvolle beroepsuitoefening, overeenkomstig in het bijzonder de evoluerende maatschappelijke noden en de beschikbare middelen.