keyboard_arrow_right
Deontologie

Rubriek "Plastische chirurgie" in de Gouden Gids

Rubriek “Plastische chirurgie” in de Gouden Gids

Verschillende artsen werden door de Gouden Gids gecontacteerd met de vraag om te adverteren in een nieuwe, op vraag van het publiek ingelaste, rubriek “Plastische chirurgie”. Hierin kunnen naast plastische chirurgen ook dermatologen en zelfs niet-artsen staan. Er zijn evenmin beperkingen naar inhoud. Men kan dus publiciteit voeren voor het specifieke terrein van de plastische of esthetische chirurgie waarin men actief is en dit in een regel van 1 mm tot een zone van 5 cm op 10.
Deze artsen vragen aan de Nationale Raad of een dergelijke, louter uit commerciële overwegingen gecreëerde rubriek deontologisch aanvaardbaar is.

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad van de Orde van geneesheren wordt op de hoogte gebracht van de toekomstige plannen om, naast de rubriek “Doctors in de geneeskunde”, een rubriek “Plastische chirurgie” op te nemen in de Gouden Gids voor heel België.

Hij neemt er kennis van dat deze nieuwe rubriek reeds opgenomen is in de Gouden Gids 2006-2007 van Antwerpen en van Mechelen.

De Nationale Raad vindt dit onrustwekkend. Hij stelt vast dat deze rubriek een allegaartje is van personen die “ingrepen met een esthetisch doeleinde” verrichten. Deze personen blijken niet steeds houder te zijn van de beroepstitel van geneesheer-specialist in de plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde, zoals beschermd door het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde. Bovendien vermeldt de rubriek “plastische chirurgie” heel wat personen die geen arts zijn of instellingen met een doel dat weinig te maken heeft met plastische chirurgie (thalassotherapie, voedingsadvies om te vermageren, zonnebanken, schoonheidssalons, enz.).

Artikel 35 quater van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen bepaalt : “Niemand kan een bijzondere beroepstitel dragen of zich beroepen op een bijzondere beroepsbekwaamheid, dan na door de Minister tot wiens bevoegdheden de Volksgezondheid behoort hiertoe te zijn erkend.” Hieruit volgt dat het wettelijk niet toegelaten is een van de in het koninklijk besluit van 25 november 1991 opgenomen titels te vermelden zonder hiertoe erkend te zijn door de bevoegde overheid. Bijgevolg dient de rubriek “plastische chirurgie” voorbehouden te zijn aan de geneesheren die erkend zijn als specialist in de plastische, reconstructieve en esthetische chirurgie.

Voorts meent de Nationale Raad dat de opname van niet-artsen en van artsen die niet erkend zijn als specialist in de plastische, reconstructieve en esthetische chirurgie misleidende reclame vormt, wat strijdig is met artikel 4 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de de misleidende en vergelijkende reclame (1).

De Nationale Raad meent dat deze reclame van aard is in de perceptie van de bevolking de esthetische en reconstructieve chirurgie te banaliseren wat schadelijk is voor de volksgezondheid.

De Nationale Raad is van oordeel dat Promedia de bevolking een grote dienst zou bewijzen door voor elk erkend medisch specialisme een bijzondere rubriek in te lassen. Elk van deze rubrieken zou slechts personen mogen vermelden die gemachtigd zijn de beroepstitel van de rubriek in kwestie te dragen.

De Nationale Raad maakt zijn standpunt over aan Promedia, het bedrijf dat de Gouden Gids uitgeeft.

1. Dit artikel luidt als volgt : “Onverminderd de toepassing van strengere wetten, is inzake vrije beroepen elke misleidende reclame verboden. Misleidende reclame is elke vorm van reclame die op enigerlei wijze, daaronder begrepen de opmaak ervan, de personen tot wie ze zich richt of die ze aanbelangt, misleidt of kan misleiden en die door haar misleidend karakter hun economisch gedrag kan beïnvloeden, of die daardoor aan een concurrent schade toebrengt of kan toebrengen.”