keyboard_arrow_right
Deontologie

Vennootschap die preventieve gezondheidsonderzoeken aanbiedt aan bedrijven of particulieren - Medewerking van artsen

Een arts vraagt een aantal preciseringen bij het advies over preventieve gezondheidsonderzoeken dat de Nationale Raad uitbracht op 7 december 1996 (Tijdschrift Nationale Raad, nr. 76, juni 1997, 27). Daarin stelde hij dat "geen enkel geneesheer zijn medewerking mag verlenen aan een vennootschap waarvan het maatschappelijk doel van commerciële aard is, aangezien dit strijdig is met de geneeskundige plichtenleer."
De arts vraagt wat de Nationale Raad verstaat onder "vennootschap waarvan het maatschappelijk doel van commerciële aard is" en of preventieve onderzoeken uitgevoerd voor verzekeringsmaatschappijen en preventieve onderzoeken uitgevoerd in poliklinieken of andere lokalen van mutualiteiten ook onder dit verbod vallen.

Antwoord van de Nationale Raad:

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 20 september 1997 uw vraagstelling onderzocht.

Een vennootschap waarvan het maatschappelijk doel van commerciële aard is, is naar luid van artikel 1 van Boek I, Titel IX (Handelsvennootschappen) van het Wetboek van Koophandel een vennootschap die de uitoefening van een handelsactiviteit tot doel heeft.
Een handelsactiviteit bestaat uit het verrichten van daden van koophandel zoals deze worden bepaald door de artikelen 2 t.e.m. 3 van Boek I, Titel I (Kooplieden) van het Wetboek van Koophandel.

Preventieve onderzoeken uitgevoerd in opdracht van verzekeringsmaatschappijen ter inschatting van een risico vallen buiten dit bestek : zie in verband hiermee art. 128 par. 2 van de Code.

Preventieve onderzoeken uitgevoerd in poliklinieken of lokalen van mutualiteiten vallen onder de artikelen 107, 119 en 120 van de Code.

Artikel 128 par.2 van de Code van geneeskundige Plichtenleer

Binnen het welomlijnde kader van hun opdracht zijn de geneesheren, verbonden aan maatschappijen voor levens- of ongevallenverzekeringen, niettemin gemachtigd hun opdrachtgevers in te lichten over alle nuttige vaststellingen gedaan bij kandidaat-verzekerden, of bij verzekerde zieken, gekwetsten of slachtoffers.

Artikel 107 van de Code van geneeskundige Plichtenleer

Geneesheren werkzaam in centra of instellingen voor preventieve geneeskunde zijn gebonden door de bepalingen van onderhavige code.

Artikel 119 van de Code van geneeskundige Plichtenleer

De geneesheer belast met een deskundig onderzoek naar de lichamelijke of geestelijke bekwaamheid of geschiktheid van een persoon of met om het even welk klinisch onderzoek, met de controle van een diagnose of met het toezicht op een behandeling, of nog met een onderzoek naar de medische prestaties voor rekening van een verzekeringsinstelling, moet de bepalingen van deze code naleven.
Hij mag geen opdracht aanvaarden die tegen de medische ethiek indruist.

Artikel 120 van de Code van geneeskundige Plichtenleer

De onder artikel 119 bedoelde geneesheren die voormelde functies geregeld uitoefenen, moeten hun uitoefeningsvoorwaarden doen vastleggen in een geschreven contract of statuut dat vooraf moet worden voorgelegd aan de raad van de Orde van de provincie waar zij zijn ingeschreven tenzij hun opdracht door de wet of door een gerechtelijke beslissing werd vastgelegd.