keyboard_arrow_right
Deontologie

Radiografie - Botleeftijd - Expertise

Radiografie – Botleeftijd – Expertise

Een provinciale raad stuurt de Nationale Raad een kopie van de briefwisseling die hij voerde met een radioloog met betrekking tot zijn activiteiten op de afdeling wachtdienst en spoedgevallen van de dienst radiologie. Deze dienst ontvangt vanwege de politie- of rijkswachtdiensten geregeld een verzoek tot beoordeling van de werkelijke leeftijd van een verdachte door middel van een radiologisch onderzoek. Vaak stellen zich hierbij volgende problemen :

1. moeten de artsen ermee instemmen dergelijk onderzoek uit te voeren terwijl het geweten is dat de tabellen waarop zij zich baseren om de botleeftijd te bepalen een risico op fouten (naar boven of naar beneden) inhouden;

2. mogen de artsen weigeren dit dringend – de procureur des Konings en de eventueel door hem nog te vorderen onderzoeksrechter beschikken immers slechts over een termijn van 24 uur binnen dewelke zij lastens de aangehoudene procedureel kunnen optreden - gevraagde onderzoek uit te voeren om zieke patiënten te kunnen verzorgen?

Advies van de Nationale Raad :

Krachtens artikel 1, 4°, van de Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, wordt de procureur des Konings onmiddellijk in kennis gesteld van een aanhouding door de officier van de gerechtelijke politie die ze verricht heeft. Deze laatste voert de opdrachten uit die hem voorgeschreven worden door de substituut van dienst.

Het is dus enkel op vordering van de procureur des Konings dat een radiologisch onderzoek ter bepaling van de leeftijd van een verdachte aangevraagd kan worden.

De politieofficier handelt krachtens een verbale vordering van de procureur des Konings, maar de ziekenhuisdienst kan een geschreven vordering eisen.

Onder voorbehoud van verzet van de betrokkene, die ingelicht werd over het doel van het onderzoek, kan de arts niet weigeren dergelijke vordering uit te voeren.

Het approximatieve karakter van de gebruikte tabellen kan dergelijke weigering niet rechtvaardigen daar de foutmarge vermeld dient te worden en ermee rekening gehouden dient te worden bij de evaluatie van de reële leeftijd.