keyboard_arrow_right
Deontologie

Vrije artsenkeuze door het politiepersoneel in geval van staking

Aan de Nationale Raad wordt een vraag gesteld betreffende de vrije artsenkeuze door het politiepersoneel in geval van staking.

Advies van de Nationale Raad :

In zijn vergadering van 11 december 2010 besprak de Nationale Raad van de Orde van geneesheren uw brieven betreffende de vrije artsenkeuze door het politiepersoneel in geval van staking.

Artikel 6 van de wet patiëntenrechten van 22 augustus 2002 stelt dat de vrije keuze van arts "krachtens de wet" kan beperkt worden.

Dergelijke beperking werd ingevoerd door artikel 8.10.10. van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten ten einde de continuïteit van de openbare dienstverlening te waarborgen in uitzonderlijke omstandigheden.

De Nationale Raad dringt aan op het principe van de vrije artsenkeuze in de therapeutische relatie en wijst op het belang van de relatie arts-patiënt ten opzichte van de continuïteit van de zorg. In dit verband is hij van mening dat de voorliggende procedure gelijk staat met een medische controle.