keyboard_arrow_right
Deontologie

Overeenkomst - Disciplinaire schorsing

Sommige ziekenhuisdirecteuren weigeren de twee volgende clausules op te nemen in de overeenkomsten die de artsen sluiten met de ziekenhuizen :

  1. een clausule met betrekking tot de schorsing van de medische activiteiten dan wel schorsing van de overeenkomst tijdens de schorsingsperiode;
  2. een clausule die aan de provinciale raad van de Orde der geneesheren de exclusieve bevoegdheid toekent om alle geschillen van deontologische aard te beslechten.

De Nationale Raad wordt dienaangaande om advies verzocht door een provinciale raad.

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 21 januari 1995 kennis genomen van uw brief van 11 oktober 1994 betreffende twee clausules in de overeenkomsten. Hij heeft dienaangaande het volgende advies verstrekt :

  1. De clausule met betrekking tot de onderbreking van de activiteiten mag behouden worden. Zij brengt immers alleen een wettelijke bepaling in herinnering (art. 31 van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967).

    Tijdens de schorsingsperiode worden geen honoraria verkregen.

  2. Onverminderd de bij wet bepaalde bevoegdheden vallen geschillen van deontologische aard onder de bevoegdheid van de provinciale raad van de Orde der geneesheren.