keyboard_arrow_right
Deontologie

Tuchtrechtelijke onderzoeksprocedure - Verhoor

Brief van de Nationale Raad aan de voorzitters van de provinciale raden :

In een schrijven dd. 25 januari 2001, heeft de Nationale Raad de voorzitters van de provinciale raden ertoe uitgenodigd informatie te verschaffen over de door de provinciale raden gevolgde procedure m.b.t. de [mededeling en opname van de verklaring van een arts gehoord door een onderzoekscommissie of door een bureau dat tot het onderzoek overgaat].

Na de zaak te hebben onderzocht en rekening houdend met de door de provinciale raden verschafte gegevens en de door hen aangegeven moeilijkheden enerzijds, alsook met de rechten van de verdediging anderzijds, meer bepaald met de bepalingen toepasselijk op het tuchtrecht, bevat in artikel 6 van het Verdrag ter bescherming van de Rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, meent de Nationale Raad volgende werkwijze te kunnen aanbevelen.

M.b.t. de mededeling van het verslag van het verhoor in het kader van een onderzoek zijn er twee mogelijkheden.

a) Het verslag wordt onmiddellijk na het verhoor opgesteld. De gehoorde arts wordt verzocht de tekst van zijn verklaring te lezen, mogelijke opmerkingen te formuleren waarvan akte wordt genomen, en het verslag te ondertekenen (indien hij weigert het verslag te ondertekenen wordt deze weigering vermeld).
Een kopie van dit verslag van het verhoor wordt aan betrokkene afgeleverd of wordt hem binnen de 15 dagen na zijn verhoor toegezonden.

b) Het verslag van het verhoor dat de letterlijke of synthetische weergave van de verklaring bevat wordt aan de gehoorde arts in twee exemplaren toegezonden binnen de 15 dagen na zijn verhoor.
De arts wordt verzocht een ondertekend exemplaar terug te zenden, desgevallend met opmerkingen.

M.b.t. de opname van het verhoor.

Om moeilijkheden te voorkomen in geval van betwisting van de inhoud van het verslag, wordt het aanbevolen over te gaan tot een audio-opname van het verhoor. In dat geval wordt de gehoorde arts vooraf ingelicht van deze opname; hij kan zich hiertegen niet verzetten.
In geval van betwisting kan de gehoorde arts een gezamenlijke beluistering van de opname en desgevallend een letterlijke overschrijving van de betwiste passage eisen.