keyboard_arrow_right
Deontologie

Onderzoek te voeren i.v.m. de fysieke geschiktheid van een verzekerde in het kader van een medische expertise - Privédetective

De nationale raad van de Orde der artsen wordt ondervraagd over het feit dat een verzekeringsmaatschappij gebruik maakt van de diensten van een privédetective om een onderzoek te voeren i.v.m. de fysieke geschiktheid van een verzekerde in het kader van een medische expertise.

Advies van de nationale raad :

De nationale raad van de Orde der artsen is een advies gevraagd over het feit dat een verzekeringsmaatschappij beroep doet op de diensten van een privédetective om bij een medische expertise de fysieke geschiktheid van haar verzekerde na te gaan.

1°/ Wanneer de arts fraude of simulatie vermoedt, dient hij zijn vaststellingen op objectieve wijze vermelden in zijn expertiseverslag. Dit verslag is toegankelijk voor alle partijen en is onderworpen aan tegenspraak.

De arts moet zich bewust zijn van de gevolgen van zijn verklaringen en zich dus voorzichtig en bedachtzaam uitdrukken.

Het is niet zijn taak de verzekeringsmaatschappij voor te stellen beroep te doen op de diensten van een privédetective.

De arts mag een detective geen inlichting geven die gedekt zijn door het medisch beroepsgeheim.

2°/ De wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective verbiedt de privédetective informatie in te winnen omtrent de gezondheid (artikel 7, derde lid).

Artikel 7, § 5, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens schrijft voor dat de persoonsgegevens betreffende de gezondheid moeten worden ingezameld bij de betrokkene.

De hoven en rechtbanken beoordelen of de detective eventueel deze bepalingen overtreedt.