keyboard_arrow_right
Deontologie

Hongerstaking

Een provinciale raad wordt om advies verzocht door een geneesheer‑inspecteur van de Strafinrichtingen in verband met de deontologische problemen die kunnen rijzen naar aanleiding van een hongerstaking door gedetineerden.

De Nationale Raad stelt vast dat sinds zijn advies van 12 december 1987 geen nieuwe elementen voorhanden zijn en beslist naar bedoeld advies te verwijzen.

Advies van de Nationale Raad van 12 december 1987:

De autonomie van de patiënt primeert. Zolang de patiënt het bewustzijn niet heeft verloren, wordt de geneesheer geacht diens wil te eerbiedigen.

Uit een psychiatrisch onderzoek zal blijken in hoeverre de patiënt autonoom is. Wanneer de patiënt niet meer tot enige wilsuiting in staat is, staat het aan de geneesheer om hem die zorgen toe te dienen die zijn toestand vereist.
(Cf. Tijdschrift nr 39, maart 1988, p. 19).