keyboard_arrow_right
Deontologie

Geneesheren - O.C.M.W.

Geneesheren ‑ O.C.M.W.

Door een provinciale raad wordt om advies gevraagd m.b.t. een clausule in een contract tussen een arts en een O.C.M.W. waarin wordt gestipuleerd "dat de werknemer afziet van honoraria van welke aard ook, inclusief de honoraria die recht geven op een terugbetaling door de Ziekte‑ en Invaliditeitsverzekering," ten voordele van de administratie in geval van forfaitaire vergoeding.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad is de mening toegedaan dat artikel 82 van de Code van geneeskundige Plichtenleer het antwoord geeft op de gestelde vraag.(1)

Voorts moet elk contract tussen een ziekenhuisgeneesheer en een O.C.M.W. door de medische raad worden goedgekeurd.

(1) Art. 82. Wanneer de geneesheer een forfaitaire vergoeding krijgt, mag zijn beroepsactiviteit daardoor niet ondergeschikt worden aan de financiële belangen van de natuurlijke of rechtspersonen die hem bezoldigen. Laatstgenoemden mogen geen enkel voordeel halen uit een mogelijk verschil tussen het ereloon dat zij innen als gemachtigden van de geneesheer en zijn forfaitaire vergoeding. Enkel de normale kosten die voortvloeien uit de medische activiteiten kunnen, indien zij door de geneesheer gekend en goedgekeurd zijn, een dergelijk verschil rechtvaardigen. De forfaitaire vergoeding mag niet lager liggen dan het overeenkomstige inkomen van een geneesheer die voor gelijkwaardige activiteiten per prestatie wordt vergoed. Elk contract of statuut, dat in forfaitaire vergoeding van de geneesheer voorziet, moet voor de afsluiting of goedkeuring ervan door de geneesheer, voor advies aan de bevoegde provinciale raad van de Orde worden voorgelegd.