keyboard_arrow_right
Deontologie

Honoraria voor niet-nagekomen afspraak

Het Bureau van een provinciale raad legt de Nationale Raad het geval voor van een patiënte die uit vergetelheid een afspraak met een arts uit het oog verloor en voor deze niet-nagekomen afspraak van de betrokken arts een rekening ontving "voor vacatie". Bij het overschrijvingsformulier werd geen getuigschrift voor verstrekte hulp gevoegd.
Het Bureau van de provinciale raad vraagt of dergelijke handelwijze geoorloofd is en of dit een correcte toepassing is van art. 77 van de Code van geneeskundige Plichtenleer.

Antwoord van de Nationale Raad:

Een geneesheer die een patiënt aanspreekt tot vergoeding van de schade opgelopen doordat deze patiënt, zonder verwittiging, zijn afspraak niet nakomt, handelt niet ondeontologisch, indien hij kan aantonen dat hij schade geleden heeft. Een getuigschrift voor verstrekte hulp mag hij niet afleveren aangezien hij geen medische prestatie verricht heeft. Artikel 77 van de Code van geneeskundige Plichtenleer is hier dus toepasselijk en de Nationale Raad verwijst ook naar zijn advies van 17 september 1994 (Tijdschrift nr. 66, december 1994).

Advies van de Nationale Raad van 17 september 1994:

De Nationale Raad besprak in zijn vergadering van 17 september 1994 uw adviesaanvraag over de financiële bijdrage van de patiënt voor een door hem niet nagekomen afspraak met een arts.

De Nationale Raad is van oordeel dat zijn advies van 1978 in verband met de honoraria van psychiaters en psychotherapeuten bij niet-nagekomen afspraken de toepassing van artikel 77 van de Code van geneeskundige Plichtenleer niet uitsluit.

Op basis van het advies van 1978 is het psychiaters en psychotherapeuten niet toegelaten een financiële bijdrage, voorgesteld als hulpmiddel in de therapie, te vragen indien een patiënt een afspraak niet nakomt.

Dit belet echter niet dat, in toepassing van het voor alle artsen geldende artikel 77 van de Code, een schadeloosstelling kan gevraagd worden voor een verzuimde afspraak indien zij niet tijdig werd afgezegd. Immers, wanneer een patiënt een afspraak met een arts niet nakomt waardoor deze arts schade lijdt, dan kan de patiënt tot vergoeding van de schade worden aangesproken. In dat geval zal de arts wel moeten aantonen dat hij schade geleden heeft en dat de patiënt foutief handelde door de afspraak niet na te komen of niet tijdig af te zeggen.

In verband hiermee kan nog opgemerkt worden dat het bedrag dat door de patiënt zou betaald worden bij niet-nakoming van een afspraak een schadevergoeding is en geen honorarium. De arts heeft immers voor die patiënt geen medische prestatie verricht en het is alleen voor geleverde prestaties dat een arts recht heeft op honoraria. (art. 15 al. 1 K.B. nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies.)
Dit impliceert dat in de problematiek van het vragen van een financiële bijdrage voor een niet-nagekomen afspraak art. 71 van de Code niet ter zake kan zijn aangezien dit artikel betrekking heeft op de vaststelling en het bedrag van het ereloon betreffende de prestaties van een arts.

Artikel 77 van de Code van geneeskundige Plichtenleer :

Een schadeloosstelling mag gevraagd worden voor een nutteloos geworden huisbezoek of voor een verzuimde afspraak indien zij niet tijdig werden afgezegd.