keyboard_arrow_right
Deontologie

Mededeling van de erelonen aan de medische raad

Teneinde de inhoudingen op de medische erelonen beter te kunnen verdelen om bepaalde diensten te financieren en te ontwikkelen, stelt de voorzitter van een medische raad voor dat de artsen het bedrag van de geïnde erelonen zouden mededelen aan de medische raad.
De provinciale raad die hierover aangeschreven werd door een lid van de medische raad deelt zijn antwoord mede aan de Nationale Raad en verzoekt hem om advies.

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad keurde in zijn vergadering van 19 april 1997 het antwoord goed dat u verstrekt hebt aan dokter X met betrekking tot de mededeling van het bedrag van de erelonen aan een medische raad.

Wat in het bijzonder de mededeling betreft van de door een arts geïnde erelonen voor zijn privé-activiteiten buiten het ziekenhuis, is de Nationale Raad van oordeel dat de medische raad van het ziekenhuis waarin de arts het andere gedeelte van zijn activiteiten uitoefent, deze, ook niet in het kader van de wetsbepalingen, kan verplichten deze erelonen mede te delen. Alleen een unaniem akkoord van al de artsen die de voltallige vergadering van de ziekenhuisartsen uitmaken, zou, maar dan via een behoorlijk gemotiveerde overeenkomst, het mogelijk maken de erelonen uit een privé-activiteit erin op te nemen.