keyboard_arrow_right
Deontologie

Niet-nagekomen afspraak

Niet-nagekomen afspraak

Een beroepsvereniging van ziekenhuisartsen vraagt aan de Nationale Raad of het advies dat de Nationale Raad uitgebracht heeft in 1978 (Tijdschrift nr. 26) betreffende de honoraria van psychiaters en psychotherapeuten bij niet nagekomen afspraak de gegrondheid van artikel 77 van de Code van geneeskundige Plichtenleer niet in vraag stelt. In dit artikel wordt bepaald dat de geneesheer een schadeloosstelling mag vragen voor een verzuimde afspraak indien zij niet tijdig werd afgezegd.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad besprak in zijn vergadering van 17 september 1994 uw adviesaanvraag over de financiële bijdrage van de patiënt voor een door hem niet nagekomen afspraak met een arts.

De Nationale Raad is van oordeel dat zijn advies van 1978 in verband met de honoraria van psychiaters en psychotherapeuten bij niet nagekomen afspraken de toepassing van artikel 77 van de Code van geneeskundige Plichtenleer niet uitsluit.

Op basis van het advies van 1978 is het psychiaters en psychothera-peuten niet toegelaten een financiële bijdrage, voorgesteld als hulpmiddel in de therapie, te vragen indien een patiënt een afspraak niet nakomt.
Dit belet echter niet dat, in toepassing van het voor alle artsen geldende artikel 77 van de Code, een schadeloosstelling kan gevraagd worden voor een verzuimde afspraak indien zij niet tijdig werd afgezegd. Immers, wanneer een patiënt een afspraak met een arts niet nakomt waardoor deze arts schade lijdt, dan kan de patiënt tot vergoeding van de schade worden aangesproken. In dat geval zal de arts wel moeten aantonen dat hij schade geleden heeft en dat de patiënt foutief handelde door de afspraak niet na te komen of niet tijdig af te zeggen.

In verband hiermee kan nog opgemerkt worden dat het bedrag dat door de patiënt zou betaald worden bij niet nakoming van een afspraak een schadevergoeding is en geen honorarium. De arts heeft immers voor die patiënt geen medische prestatie verricht en het is alleen voor geleverde prestaties dat een arts recht heeft op honoraria. (art. 15 al. 1 K.B. nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies.)
Dit impliceert dat in de problematiek van het vragen van een financiële bijdrage voor een niet nagekomen afspraak art. 71 van de Code niet ter zake kan zijn aangezien dit artikel betrekking heeft op de vaststelling en het bedrag van het ereloon betreffende de prestaties van een arts.

Artikel 71 en 77 van de Code van geneeskundige Plichtenleer:

Artikel 71:
De geneesheer moet gematigd en bescheiden zijn bij het vaststellen van het ereloon betreffende zijn prestaties. Binnen deze perken mag hij rekening houden met de belangrijkheid van de geleverde prestaties, de economische toestand van de patiënt, zijn eigen faam en de eventuele bijzondere omstandigheden. Hij weigert niet aan de zieke of diens vertegenwoordigers uitleg te verstrekken omtrent het bedrag van het ereloon betreffende zijn prestaties.

Artikel 77:
Een schadeloosstelling mag gevraagd worden voor een nutteloos geworden huisbezoek of voor een verzuimde afspraak indien zij niet tijdig werden afgezegd.

info_outline
Publicatiedatum

17/09/1994

Documentcode

a066007

Related themes list