keyboard_arrow_right
Deontologie

Remgeld

In sommige contracten tussen geneesheren en ziekenhuizen wordt bepaald dat het remgeld niet mag worden geïnd.
Een provinciale raad vraagt of het niet deloyaal is ten overstaan van de collegae, een dergelijk contract te ondertekenen ?

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 16 april 1983 het volgende advies uitgebracht:

Met referte aan Uw schrijven van 8 maart 1983 in verband met contracten houdende de niet inning van het remgeld, hebben wij de eer U mede te delen dat de Nationale Raad beslist heeft dat het niet innen van het remgeld neerkomt op een schending van artikel 78, lid 2, van de Code van geneeskundige Plichtenleer (1)

(1) Art.78 Het vragen van honoraria die merkelijk te hoog liggen duidt op een gebrek aan eerlijkheid en bescheidenheid en kan, onverminderd de bevoegdheid van de provinciale raden om uitspraak te doen over ereloonbetwistingen, aanleiding geven tot tuchtmaatregelen. Indien geneesheren bepaalde verbintenissen hebben aangegaan of handelen overeenkomstig plaatselijke gebruiken, mogen zij geen daden stellen die een misbruik zouden betekenen van het recht lagere erelonen te vragen en vooral geen kliënteel werven door, op welke wijze ook, van hun stelselmatig lagere erelonen melding te maken.