keyboard_arrow_right
Deontologie

Statuut ziekenhuisgeneesheer

Het Vlaamse Artsensyndikaat verzoekt de Nationale Raad om advies m.b.t. de toepassing van artikel 140, §1, van de gecoördineerde ziekenhuiswet betreffende de aanwending van de honoraria van de ziekenhuisgeneesheer voor, onder meer, "de verwezenlijking van de maatregelen om de medische activiteit in het ziekenhuis in stand te houden en te bevorderen".
Bestaan er deontologische grenzen aan de toepassing van deze wetsbepaling ?

De Nationale Raad is de mening toegedaan dat deze problematiek tot de bevoegdheid van de beroepsorganisaties behoort. Wanneer er problemen rijzen van deontologische aard, moeten deze aan de bevoegde provinciale raad van de Orde der geneesheren worden voorgelegd.