keyboard_arrow_right
Deontologie
report_problem

cf. Teleconsultaties in het huidige zorglandschap – Deontologische regels (Advies NR 18 juni 2022, a169012)

Telefonisch advies door een arts - Ereloon

Telefonisch advies door een arts – Ereloon

In een reactie op het advies dat de Nationale Raad verstrekte op 16 februari 2008 met betrekking tot “Telefonisch advies door een arts – Ereloon” wenst een arts het standpunt van de Nationale Raad te kennen betreffende specifieke situaties waarbij de patiënt telefonisch aan zijn arts vraagt bv. wat hij in zijn reisapotheek dient mee te nemen naar een bepaald land, welke herhalingsinentingen hij of zijn gezinsleden dienen te krijgen of waarbij de arts telefonisch om uitleg wordt verzocht bv. betreffende medische verslagen die voor de patiënt onbegrijpelijk zijn of betreffende de gezondheidstoestand van familieleden die opgenomen zijn in het ziekenhuis.

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad van de Orde der geneesheren meent dat adviezen langs telefonische weg, die de door u geciteerde gevallen omvatten, grote omzichtigheid vereisen met “in de regel” een voorafgaand medisch onderzoek.

De Nationale Raad is van mening dat telefonische adviezen, wat het beantwoorden van vragen insluit, door de gecontacteerde arts alleen aan hem gekende patiënten kunnen worden gegeven.
Voor de door de aangesproken arts gekende patiënten, zal hij op eigen verantwoordelijkheid en met afweging van eventueel aan de beantwoording verbonden risico’s, het al dan niet gevolg geven aan een telefonische adviesvraag beoordelen.

report_problem

cf. Teleconsultaties in het huidige zorglandschap – Deontologische regels (Advies NR 18 juni 2022, a169012)