keyboard_arrow_right
Deontologie

V-Dienst - Honoraria

V Dienst Honoraria

Welke remuneratiewijze mogen de artsen aanvaarden die werkzaam zijn in een V dienst ?

Advies van de Nationale Raad verleend in de vergadering van 16 april 1983:

Met verwijzing naar Uw brief van 11 maart 1983 in verband met de vergoeding van artsen werkzaam in een V dienst, hebben wij de eer U te laten weten dat de Nationale Raad de mening is toegedaan dat in V diensten de remuneratie van geneesheren kan gebeuren via een poolsysteem onafgezien van de verschillende kwalificaties van de geneesheren.

Het hoort dat de provinciale raad toezicht uitoefent op de verdeling van de pool, mede rekening houdend met artikel 82 van de Code (1).

(1) Art. 82 Wanneer de geneesheer een forfaitaire vergoeding krijgt, mag zijn beroepsaktiviteit daardoor niet ondergeschikt worden aan de financiële belangen van de natuurlijke of rechtspersonen die hem bezoldigen
Laatstgenoemden mogen geen enkel voordeel halen uit een mogelijk verschil tussen het ereloon dat zij innen als gemachtigden van de geneesheer en zijn forfaitaire vergoeding.
Enkel de normale kosten die voortvloeien uit de medische aktiviteiten kunnen, indien zij door de geneesheer gekend en goedgekeurd zijn, een dergelijk verschil rechtvaardigen. De forfaitaire vergoeding mag niet lager liggen dan het overeenkomstig inkomen van een geneesheer die voor gelijkwaardige aktiviteiten per prestatie wordt vergoed. Elk contract of statuut, dat in forfaitaire vergoeding van de geneesheer voorziet, moet vóór de afsluiting of goedkeuring ervan door de geneesheer, voor advies aan de bevoegde provinciale raad van de Orde worden voorgelegd.