keyboard_arrow_right
Deontologie

Zorgen toegediend door een geneesheer aan familieleden

Het N.I.O.I (Nationaal Instituut voor de Oorlogsinvaliden) vraagt aan de Nationale Raad of het toegestaan is dat een geneesheer honoraria vraagt voor de zorgen die hij toegediend heeft aan zijn vader.

De antwoorden van de ondervraagde Provinciale Raden zijn uiteenlopend.

Na een gedachtenwisseling beslist de Raad het advies te bevestigen dat hij uitgebracht heeft op 24 januari 1983 en dat gepubliceerd werd in het Tijdschrift nr. 31(1). Hij wenst hieraan echter toe te voegen dat de Provinciale Raden bevoegd zijn om de klachten aangaande concrete gevallen, te onderzoeken.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad bevestigt zijn advies van 24 januari 1983, waarvan U bijgaand een kopie vindt.

De Provinciale Raden zijn bevoegd om de klachten te onderzoeken in verband met concrete gevallen.

Advies van 24 januari 1983:

De Nationale Raad is van mening dat de gestelde vraag beantwoord wordt door artikel 79 van de Code van geneeskundige Plichtenleer dat luidt als volgt:

"Het is gebruikelijk dat een geneesheer kosteloze verzorging verstrekt aan zijn naaste verwanten, zijn medewerkers en zijn personeel, alsook aan zijn collega's en de personen ten laste van deze laatsten. De geneesheer mag niettemin een vergoeding vragen voor zijn kosten. Behalve aan zijn naaste verwanten, mag de geneesheer tevens een ereloon vragen ten belope van het bedrag dat ten laste valt van derden".

De volgende begrippen van dat artikel vragen om precisering:

1. Kosteloze verzorging

Dit begrip wordt op twee manieren beperkt. Vooreerst door het feit dat i.v.m. al de rechthebbenden welke in artikel 79 vermeld worden een vergoeding mag gevraagd worden voor de kosten.
Ten tweede door het feit dat een ereloon mag gevraagd worden ten belope van het bedrag dat ten laste valt van derden voor al de vermelde rechthebbenden, uitgenomen voor de naaste verwanten.

2. Vergoeding vragen voor zijn kosten

Het valt klaarblijkelijk niet onder de bevoegdheid noch van de Nationale Raad noch van de provinciale raden van de Orde der geneesheren om op een algemene manier te bepalen welk het bedrag is van de kosten, dat mag aangerekend worden.
Men kan evenwel aannemen dat een bepaalde provinciale raad van de Orde, die kennis krijgt van mogelijke misbruiken in een bepaald geval, de aangelegenheid onderzoekt en, bij bewezen misbruik, aan de betrokken geneesheer een sanctie oplegt.

3. Naaste verwanten

Onder "naaste verwanten" moet begrepen worden: de echtgenoot of echgenote, de ascendenten en descendenten van de geneesheer en de verwanten die te zijnen laste zijn en onder hetzelfde dak wonen.

Indien de klacht uitgaat van de Dienst voor Geneeskundige controle van het RIZIV, en mede betrekking heeft op een misbruik van therapeutische vrijheid, wordt de beslissing van de provinciale raad medegedeeld aan het RIZIV.