keyboard_arrow_right
Deontologie

Disciplinaire schorsing - Inkomstenpool

Een provinciale raad verzoekt de Nationale Raad om advies betreffende de maatregelen die moeten worden getroffen in geval van schorsing van een arts die zijn activiteiten uitoefent in het raam van een ziekenhuispool. Hij is de mening toegedaan dat een geschorste arts niet mag deelhebben in de inkomstenpool van de activiteit van zijn dienst.
Bovendien vraagt hij zich af of de arts die volmacht heeft om de prestaties te ondertekenen voor de betrokken arts (onder meer voor de RlZlV-getuigschriften) niet op de hoogte moet worden gebracht van de schorsing.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad is de mening toegedaan dat een geschorste ziekenhuisarts in geen geval door herverdeling, met inbegrip van de forfaitaire honoraria, deel mag hebben in de inkomstenpool van de activiteit van zijn dienst.

Aangezien in talrijke ziekenhuizen gebruik wordt gemaakt van het toekennen van een volmacht voor de ondertekening van de prestaties, onder meer voor de ondertekening van de RIZIV getuigschriften voor verstrekte hulp, dient de geschorste arts de arts die volmacht heeft om voor hem te tekenen op de hoogte te brengen.