keyboard_arrow_right
Deontologie

Honorariumpool

Kan er sprake zijn van dichotomie indien, bij forfaitaire vergoeding van geneesheren, apothekers en chemici in een ziekenhuis via een honorariumpool, de honoraria die door het laboratorium in deze pool worden gestort, afkomstig zijn van een apotheker ?

De Nationale raad heeft op 23 juni 1980, op grond van het rapport van de Commissie Contracten, volgend advies geformuleerd:

In geval van forfaitaire vergoeding van de geneesheren via een gezamenlijke honorariumpool kan, overeenkomstig artikel 82 van de Code, de deelname aan deze pool door universitairen niet geneesheren die de klinische biologie uitoefenen, in overweging worden genomen. (*)

(*) Artikel 82: Wanneer de geneesheer een forfaitaire vergoeding krijgt, mag zijn beroepsaktiviteit daardoor niet ondergeschikt worden aan de financiële belangen van de natuurlijke of rechtspersonen die hem bezoldigen. Laatstgenoemden mogen geen enkel voordeel halen uit een mogelijk verschil tussen het ereloon dat zij innen als gemachtigden van de geneesheer en zijn forfaitaire vergoeding.

Enkel de normale kosten die voortvloeien uit de medische aktiviteiten kunnen, indien zij door de geneesheer gekend en goedgekeurd zijn, een dergelijk verschil rechtvaardigen. De forfaitaire vergoeding mag niet lager liggen dan het overeenkomstige inkomen van een geneesheer die voor gelijkwaardige aktiviteiten per prestatie wordt vergoed. Elk contract of statuut, dat in forfaitaire vergoeding van de geneesheer voorziet, moet voor de afsluiting of goedkeuring ervan door de geneesheer, voor advies aan de bevoegde provinciale raad van de Orde worden voorgelegd.