keyboard_arrow_right
Deontologie

Resultaten

Resultaten

Incompatibiliteit van mandaten15/10/1994 Documentcode: a067003
Provinciale Geneeskundige commissies - Provinciale Raden van de Orde der geneesheren

Provinciale geneeskundige commissies - Provinciale Raden van de Orde van geneesheren

De Nationale Raad wordt om advies verzocht met betrekking tot de verenigbaarheid tussen de functie van voorzitter, ondervoorzitter of gewoon lid van een provinciale geneeskundige commissie en deze van lid van een provinciale raad.

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad onderzocht in zijn vergadering van 15 oktober 1994 uw adviesaanvraag van 5 augustus 1994 met betrekking tot de verenigbaarheid tussen de functies van voorzitter, ondervoorzitter of gewoon lid van een provinciale geneeskundige commissie en deze van lid van een provinciale raad.

De wetgeving in verband met de geneeskundige commissies vermeldt geen enkele onverenigbaarheid tussen genoemde functies.

De Nationale Raad is evenwel van oordeel dat de cumulatie van een mandaat van voorzitter of ondervoorzitter van een provinciale geneeskundige commissie met dat van lid van een provinciale raad niet opportuun is en aanleiding kan geven tot praktische problemen, bijvoorbeeld wanneer de voorzitter en de ondervoorzitter van de provinciale geneeskundige commissie in een bepaalde zaak gezeteld hebben als lid van een provinciale raad en deze zaak achteraf voorgelegd wordt aan de provinciale geneeskundige commissie ; in dit geval zullen zowel de voorzitter als de ondervoorzitter van de geneeskundige commissie zich van deze zaak moeten onthouden, hetgeen impliceert dat de commissie deze zaak niet zal kunnen behandelen aangezien de voorzitter en de ondervoorzitter van een geneeskundige commissie geen plaatsvervanger hebben.

Voor de twee leden-artsen van een provinciale geneeskundige commissie stelt dit probleem zich niet in dezelfde mate aangezien voor hen wél een plaatsvervanger benoemd wordt.

Incompatibiliteit van mandaten10/10/1981 Documentcode: a030007
Incompatibiliteit tussen de leidinggevende functies in de Raad van de Orde en andere functies

Incompatibiliteit tussen de leidinggevende functies in de Raad van de Orde en andere functies

Circulaire van de Nationale raad aan de heren Voorzitters van de Provinciale raden.

3 februari 1982

Wij hebben de eer U te laten weten dat op 10 oktober 1981 de Nationale Raad volgende beslissing heeft genomen:

«Na langdurige beraadslaging over de kwestie van de onverenigbaarheden tussen verschillende functies waargenomen door leden van de tuchtraden van de Orde, meent de Nationale Raad dat deze gevallen kunnen worden opgelost door persoonlijke afstand of wraking van de leden».

Circulaire van de Nederlandstalige afdeling van de Nationale raad aan de heren Voorzitters van de Nederlandstalige Provinciale Raden.

3 februari 1982

Op verzoek van de meerderheid van de leden van de Nederlandstalige afdeling van de Nationale Raad, hebben wij de eer U te laten weten dat de Nederlandstalige afdeling, samengeroepen op aanvraag van drie leden geneesheren bij toepassing van artikel 15, lid 3 van het koninklijk besluit van 6 februari 1970, op 23 december 1981, de volgende beslissing heeft genomen:
«De Nederlandstalige afdeling van de Nationale Raad van de Orde der geneesheren beslist dat enkel onverenigbaarheden dienen te worden weerhouden voor de Bureauleden, zowel effectieve als plaatsvervangers, van de Provinciale Raden en de Ondervoorzitter van de Nationale Raad met gelijkaardige functies in beroepsverenigingen van geneesheren en met alle functies buiten de Orde die de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de Orde kunnen in opspraak brengen. Het behoort aan de Provinciale Raden in elk concreet geval te oordelen of hogervermelde beslissing wordt nageleefd. Tegen de uitspraak van de Provinciale Raad bestaat mogelijkheid van beroep».