keyboard_arrow_right
Deontologie

Het medisch kabinet van de geneesheer-inspecteur

Het medisch kabinet van de geneesheer-arbeidsinspecteur

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) werd opgericht door het KB van 3 februari 2002 ter vervanging van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. Dit gaf aanleiding tot belangrijke reorganisaties, o.a. door de fusie tussen de voormalige technische en medische arbeidsinspectiediensten.
Naar aanleiding van bepaalde problemen door deze fusie vraagt de geneesheer-directeur van een regionale directie van de afdeling Basistoezicht van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de FOD WASO, aan de Nationale Raad advies over de deontologische noodzakelijkheid van een medisch kabinet ten behoeve van de geneesheren-ambtenaren.

Advies van de Nationale Raad :

De opdracht van de geneesheer-arbeidsinspecteur ligt vervat in het KB van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers. Hieruit ressorteert dat de geneesheer-arbeidsinspecteur in sommige specifieke omstandigheden werknemers dient te kunnen ondervragen en eventueel te onderzoeken teneinde tot een professionele besluitvorming te komen.

De Nationale Raad is dan ook van oordeel dat de geneesheer-arbeidsinspecteur hiervoor moet kunnen beschikken over een hiertoe aangepast lokaal dat zowel de professionele activiteit van de arts als de intimiteit, de persoonlijke levenssfeer en de vertrouwelijkheid van de patiënt dient te waarborgen. Of dit lokaal een permanent of een occasioneel karakter dient te hebben is afhankelijk van de frequentie van de uit te voeren medische consulten.