keyboard_arrow_right
Deontologie

Sportmedisch onderzoek

Een provinciale raad bezorgt de Nationale Raad een formulier dat bestemd is voor een sportmedisch onderzoek. De provinciale raad meent dat de vermelding van de naam en het adres van de regio-artsen en de vermelding "klevertje - bewijs ziekteverzekering" in strijd zijn met de deontologische regels.

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 19 april 1997 kennis genomen van uw brief, met bijlage, van 13 maart 1997 betreffende het door de vzw X aangewende formulier inzake "sportmedisch onderzoek voor opname ligaschool".

De door X aangewende procedure doet afbreuk aan het beginsel van de vrije artsenkeuze.

U gelieve dr. A daarop te willen wijzen en hem uit te nodigen met X contact te nemen ter regularisatie van de procedure.

Een afschrift van uw brief met bijlage wordt te zelfden einde toegezonden aan de voorzitters van de Provinciale Raden van Antwerpen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen, wat respectievelijk de drs. B, C en D betreft.