keyboard_arrow_right
Deontologie

Inschrijving van artsen zonder Riziv-nummer op de Lijst van de Orde

Bij Koninklijk Besluit van 29 augustus 1997 (Belgisch Staatsblad 5 september 1997) wordt het globaal aantal artsen, opgesplitst per Gemeenschap, die toegang hebben tot het verkrijgen van bepaalde bijzondere beroepstitels vastgesteld. Dit besluit impliceert dat een aantal artsen wel hun artsdiploma kunnen behalen maar geen toegang hebben tot het verkrijgen van een bijzondere beroepstitel en dus geen Riziv-nummer kunnen krijgen. Nochtans zullen sommige van deze artsen wel degelijk de geneeskunde willen uitoefenen, zij het dan zonder Riziv-tussenkomst voor de patiënt.
Een arts stelt zijn provinciale raad de vraag of de inschrijving op de Lijst van een dergelijk arts zonder Riziv-nummer kan geweigerd worden.

De Provinciale Raad van Luik heeft een antwoord op deze vraag geformuleerd en legt dit voor aan de Nationale Raad.

In zijn vergadering van 20 september 1997 sluit de Nationale Raad zich aan bij het antwoord voorgesteld door de Provinciale Raad van Luik.

Advies van de Provinciale Raad van Luik :

In zijn vergadering van 10 juli jl. nam het Bureau kennis van uw brief van 27 juni waarvoor het u dankt.

Het Bureau is niet op de hoogte van een wijziging van de wettelijke bepalingen die momenteel de inschrijving op de Lijst van de Orde van geneesheren beheersen, met name :

  1. houder zijn van het wettelijk diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde,
  2. zijn diploma laten viseren door de provinciale geneeskundige commissie,
  3. beschikken over een bewijs van goed zedelijk gedrag daterend van minder dan drie maanden,
  4. zijn hoofdactiviteit uitoefenen in de provincie waar de inschrijving wordt aangevraagd.

Naar onze mening is er dus geen bezwaar tegen de inschrijving van een arts die aan deze voorwaarden voldoet, maar die, omwille van de recente beschikkingen "ter beperking van de toegang tot het medisch beroep", geen recht heeft op een Riziv-nummer.

Aangezien uw vraag echter van algemeen belang is, vragen wij advies aan de Nationale Raad.

Antwoord van de Nationale Raad:

De Nationale Raad besprak in zijn vergadering van 20 september 1997 het probleem dat naar voren werd gebracht in uw brief van 11 juli 1997.

Hij sluit zich aan bij het aantwoord dat uw Raad versterkte aan professor X.