keyboard_arrow_right
Deontologie

Medische hoofdactiviteit

Er wordt aan de Nationale Raad gevraagd of zijn advies van 11 april 1992 betreffende de inschrijving op de Lijst van de Orde van artsen die in meer dan één provincie praktiseren, niet gewijzigd of aangevuld dient te worden.

Advies van de Nationale Raad :

In zijn vergadering van 16 november 1996 heeft de Nationale Raad aan zijn advies van 11 april 1992 betreffende de medische hoofdactiviteit volgende zin toegevoegd :

"Dit neemt niet weg dat elk geschil tussen provinciale raden omtrent de medische woonplaats van een geneesheer, naar gelang van het geval, voorgelegd wordt aan de ene of aan de andere Raad van beroep" (art. 13 van het KB nr. 79).

Advies van de Nationale Raad van 11 april 1992 :

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 11 april 1992 kennis genomen van Uw brief van 6 februari 1992 betreffende de bepaling van de plaats van de voornaamste activiteit en de inschrijving van een geneesheer : controlerecht van de provinciale raden.

De Nationale Raad is de mening toegedaan dat elke geneesheer de plaats waar hij zijn voornaamste medische activiteit uitoefent, kiest (artikel 21 §1, 2., van het K.B. van 6 februari 1970).