keyboard_arrow_right
Deontologie

Medische journalistiek

Een Provinciale Raad vraagt de Nationale Raad of geneesheren met journalistieke bezigheden niet op de Lijst van de Orde der geneesheren moeten ingeschreven zijn.

Sommigen zijn van oordeel dat de geneesheer-journalist op de Lijst van de Orde der geneesheren moet ingeschreven zijn:

  • omwille van het contact met zijn collegae en de gebeurlijke polemieken naar aanleiding van zijn artikelen;
  • omdat hij in zijn kringen als arts wordt beschouwd en hem in die hoedanigheid bijwijlen advies wordt gevraagd;
  • omdat velen van oordeel zijn dat hij medische verantwoordelijkheid draagt;
  • omdat hij omwille van zijn houding gebeurlijk rekenschap aan de Provinciale Raad van de Orde der geneesheren verschuldigd is.

Daarentegen moeten alleen de beoefenaars van de geneeskunst op de Lijst van de Orde der geneesheren ingeschreven zijn om hun beroep te kunnen uitoefenen. Het is evident dat het schrijven van medische artikelen niet als onwettige uitoefening van de geneeskunst kan worden bestempeld.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 18 november 1989 kennis genomen van uw brief van 26 september 1989 met betrekking tot de noodzakelijke inschrijving van geneesheren met journalistische bezigheden op de Lijst van de Orde der geneesheren. De Nationale Raad is van oordeel dat hun inschrijving op de Lijst van de Orde der geneesheren niet kan worden geëist, maar wel wenselijk is.