keyboard_arrow_right
Deontologie

Transseksualiteit - Toestemming van een minderjarige

De algemene afgevaardigde voor de rechten van het kind en bij de hulpverlening aan de jeugd (Franse Gemeenschap) stelt de Nationale Raad de vraag of een minderjarige, i.c. een 14-jarige jongen, een medische ingreep kan aanvragen voor een probleem van transseksualiteit.

Kan deze jongen zelf beslissen over een medische behandeling?

Kunnen de ouders hem vertegenwoordigen en zijn verzoek ondersteunen?

Mag een arts-endocrinoloog maatregelen nemen om het optreden van secundaire geslachtskenmerken te blokkeren door de toediening van vrouwelijke hormonen?

Advies van de Nationale Raad:

Uw vraag dd 9 juni 1997 betreffende de toestemming van een minderjarige betreffende de medische behandeling "transseksualiteit" werd door de Nationale Raad in zijn vergadering van 23 augustus 1997 en 20 september 1997 onderzocht.

Vooreerst wordt gevraagd of een 14-jarige alleen kan beslissen tot een hormonale behandeling in het kader van transseksualiteit. Hierop kan geen algemeen geldend antwoord gegeven worden daar vanuit deontologisch oogpunt het bereikte niveau van het onderscheidingsvermogen van de 14-jarige (tot de jaren van verstand gekomen zijn) voor de wijze van behandeling van zijn verzoek bepalend zal zijn. De arts zal met voorzichtigheid en in geweten oordelen over de graad van mentale rijpheid van de minderjarige en dit in functie van de problematiek. Daar een hormonale behandeling van een transseksueel een ernstige ingreep is, kan daartoe slechts na multidisciplinair overleg besloten worden.

Vervolgens wordt gevraagd naar de rol van de ouders bij het gestelde probleem. Het is uitgesloten dat de ouders in de plaats van de minderjarige een dergelijke beslissing nemen. De minderjarige dient zelf volledig geïnformeerd te worden over de aard en de gevolgen van de behandeling en dient zijn volle toestemming te geven. Zo de medische indicatie zich stelt is het aan te bevelen zowel de toestemming van de minderjarige als de wettelijke vertegenwoordiger te bekomen. De voorgestelde behandeling instellen tegen de wil van de ouders is te ontraden zolang zij de wettelijke vertegenwoordiger van de 14-jarige zijn.

Ten slotte dient opgemerkt te worden dat elke behandeling van transseksualiteit conform de huidige stand van de medische wetenschap dient te zijn. Dit veronderstelt o.m. een voldoende lange observatieperiode en begeleiding door een multidisciplinair team alvorens met een hormonale behandeling wordt begonnen.