keyboard_arrow_right
Deontologie

Bijdragen van de artsen van de NMBS

De heer X, bestuurder-directeur van de NMBS, vraagt of de bijdragen die de bij de NMBS werkzame artsen-ambtenaren jaarlijks aan de Orde der geneesheren verschuldigd zijn niet rechtstreeks mogen worden betaald door de NMBS.

Advies van de Nationale Raad :

Het fundamentele basisprincipe terzake is de individuele verantwoordelijkheid van de arts t.o.v. deze plicht. Er lijkt echter geen enkel bezwaar te bestaan tegen het feit dat, om de interne procedure binnen de NMBS te vereenvoudigen, de artsen-ambtenaren het aan hen gerichte verzoek tot betaling van de bijdragen aan de NMBS overmaken om deze betaling in hun plaats en binnen de vooropgestelde termijn te doen. Vermelding van naam en inschrijvingsnummer van de arts is aangewezen.
De provinciale raden richten in het begin van elk jaar een schrijven naar de op hun Lijst ingeschreven geneesheren met het verzoek tot betaling van de vastgestelde bijdrage binnen een bepaalde termijn. De wetgeving voorziet niet dat de provinciale raden derden rechtstreeks kunnen aanschrijven om in de plaats van ingeschreven artsen de bijdrage te vereffenen. Wel is het gebruik ontstaan dat de artsen zelf het verzoek tot betaling van de bijdrage aan derden overmaken om deze storting in hun plaats te doen. Essentieel is dat de arts zelf verantwoordelijk blijft voor het betalen van zijn bijdrage en dat de vooropgezette termijn waarbinnen de betaling dient te gebeuren, gerespecteerd wordt.

Zoals uit wat voorafgaat blijkt worden de bijdragen door de provinciale raden en niet door de Nationale Raad geïnd. De wijze van inning valt onder de bevoegdheid van de provinciale raden.

Onderhavig advies wordt overgemaakt aan de provinciale raden.