keyboard_arrow_right
Deontologie

Geneesheren-inspecteurs van het Riziv - Bijdrage aan de Orde

Een provinciale raad ontving een brief van verschillende geneesheren-inspecteurs van het Riziv die om een vermindering van hun Orde-bijdrage verzoeken.

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad besprak in zijn vergadering van 19 april 1997 het met uw brief van 13 maart 1997 aanhangig gemaakte schrijven van een aantal geneesheren-inspecteurs verbonden aan het Riziv, inzake de bijdrage 1997.

De Nationale Raad stelt vast dat, behoudens te dezen niet ter sprake zijnde uitzonderingen, elke arts, om in welke hoedanigheid en met welke activiteit in België ook de geneeskunde te mogen uitoefenen dient ingeschreven te zijn op de Lijst van de Orde (artikel 2, tweede lid, K.B. nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der geneesheren).

De jaarlijkse bijdrage die, met inbegrip van het bedrag dat door de Nationale Raad overeenkomstig artikel 15, § 2, 4°, zelfde K.B., van de op de Lijst in-geschreven geneesheren mag worden geëist (art. 3, vierde lid, id.) wordt bepaald door de provinciale raad (art. 6, 7°, id.).

De Nationale Raad is van mening dat de geneesheren-inspecteurs van het Riziv tot de volledige bijdrage zijn gehouden. Hij vestigt er uw aandacht op dat welke door de provinciale raad aanvaarde bijdragevermindering ook geen vermindering kan meebrengen van de door de Nationale Raad bepaalde bijdrage voor de Orde.