keyboard_arrow_right
Deontologie

Persmededeling : Orde der artsen - verkiezingen: tijd voor nieuw bloed en een nieuw elan!

De verkiezingen voor de Orde der artsen zullen in het najaar voor het eerst elektronisch plaatsvinden. De afschaffing van het stemmen met aangetekende brieven bespaart het artsenkorps een hoop administratieve rompslomp en de Orde zelf een belangrijke geldsom, die kan aangewend worden om het dienstbetoon te optimaliseren en het project "arts in nood" de nodige ondersteuning te geven.

Het elektronisch stemmen is maar één van de vele veranderingen die op til zijn.

De grootste uitdaging is de hervorming van de Orde der artsen die de Orde zelf wil realiseren. Deze hervorming is een constructief antwoord op vaak opgeworpen grieven: oubolligheid, gebrek aan transparantie en rechtsonzekerheid. Het voorstel gaat veel verder dan "het waken over de eer en de waardigheid" zoals vermeld in het KB 79 betreffende de Orde der artsen. Het voorziet onder meer in de waarborg van het respect voor de patiënt, de kwaliteit van de zorg, de loyale samenwerking tussen de gezondheidszorgbeoefenaars en het belang van de gemeenschap. Het zet in op nieuwe concepten: minnelijke conflictbeheersing, deelname van jonge artsen aan de activiteiten van de Orde, bijstand aan artsen in moeilijkheden.

De Orde zal voor het zomerreces aan de bevoegde minister een voorstel voor een volledige hervorming en modernisering van de Orde der artsen overleggen. Dit voorstel voorziet in de vervanging van het huidige KB 79.

Om deze hertekende visie en missie vorm te geven is er naast een wetswijziging ook een nieuwe impuls in alle geledingen van de Orde noodzakelijk. Deze verkiezingen zijn het ideale moment om een nieuwe start te nemen. We zijn op zoek naar nieuwe mensen die bereid zijn het hervormingsproces vorm te geven in de praktijk. De ideale kandidaat is een vrouw/man met onberispelijke staat van dienst, actief op het werkveld en met interesse in het globale gezondheidsgebeuren. Van de kandidaat wordt verwacht zich hiervoor enkele uren per maand vrij te maken en dit tegen een billijke vergoeding.

Wat mag een kandidaat van de werking van een hertekende Orde verwachten? Deel uitmaken van een onafhankelijke, dynamische structuur die invulling geeft aan een "positieve deontologie" gericht op de preventieve en proactieve begeleiding van artsen en streeft naar transparantie, toegankelijkheid en dienstbetoon.
Op provinciaal vlak bestaat een groot deel van het werk van de raadsleden uit de beoordeling van adviesvragen, klachten en suggesties, die het hele gezondheidslandschap betreffen. De studie om tot pasklare en voor de praktijk werkbare oplossingen te komen is bijzonder leerrijk en verhelderend. Door collegiaal te zoeken naar antwoorden die in de eerste plaats het belang van de patiënt nastreven, verwerven de raadsleden een unieke expertise op deontologisch vlak, die hen niet alleen van nut zal zijn bij de uitoefening van hun vak, maar vooral hun bijdrage en inbreng in allerlei raden en kringen zal versterken.

Redenen genoeg voor leergierige artsen die uit zijn op een nieuwe uitdaging in hun carrière, om zich kandidaat te stellen. Meer informatie kan u krijgen bij de voorzitters van de provinciale raden of bij ondergetekenden. Een organisatie is zo sterk als de sterkte van iedere afzonderlijke schakel.
Op u komt het aan!

Prof. dr. Michel Deneyer en Prof. dr. Jean-Jacques Rombouts
Ondervoorzitters van de nationale raad

B. Dejemeppe
Voorzitter van de nationale raad