keyboard_arrow_right
Deontologie

Politieke overtuiging en medische deontologie

Naar aanleiding van vragen die sommige artsen stellen betreffende de houding van de Orde van geneesheren ten aanzien van artsen die als kandidaat van het Vlaams Blok deelnamen aan de recente verkiezingen, deelt de Nationale Raad zijn standpunt mede.

De beoordeling van de politieke keuze van bedoelde artsen zou een onderzoek vereisen van het programma van een politieke partij die legaal deelnam aan de verkiezingen. Dit behoort niet tot de bevoegdheid van de Orde van geneesheren.

De wetgeving betreffende de Orde der geneesheren laat enkel tuchtmaatregelen toe wegens fouten "… in de uitoefening van het beroep of naar aanleiding ervan begaan alsook wegens zware fouten bedreven buiten de beroepsuitoefening …" Daarnaast wordt onder meer expliciet gesteld dat geen enkele beslissing mag gegrond worden "… op motieven van godsdienstige, wijsgerige, politieke, taalkundige of syndicale aard…".

Op grond van wat voorafgaat kan de Orde in het algemeen stellen dat enerzijds een bepaalde ideologie als burger voorstaan en anderzijds het als arts naleven van de medische deontologie twee te onderscheiden zaken zijn.

Ongeacht het gedachtegoed en de overtuiging van een arts, zal de Orde voornamelijk toezien op de wijze van uitoefening van de geneeskunde en in het bijzonder op het gedrag van iedere arts, dat strikt in overeenstemming dient te zijn met de ethiek en de geneeskundige plichtenleer.