keyboard_arrow_right
Deontologie

Huisartsen - Ziekenhuisspecialisten

Huisartsen en ziekenhuisspecialisten

De U.H.A.K. (Unie Huisartsenkringen) heeft aan de Nationale Raad een model van samenwerking tussen huisartsen en ziekenhuisspecialisten voorgelegd. Dit model van samenwerking onderwerpt de betrekkingen tussen huisartsen en ziekenhuisspecialisten aan nauwkeurige en omstandige voorschriften.

De Nationale Raad heeft dit model bestudeerd tijdens zijn vergaderingen van 20 januari 1990 (zie Tijdschrift nr. 48, blz. 17) en 21 april 1990 (zie Tijdschrift nr. 49, blz. 16). Een commissie werd gelast zich te buigen over de "betrekkingen tussen huisartsen en ziekenhuisspecialisten".
De Raad neemt kennis van het ontwerp‑antwoord dat opgesteld werd door de commissie. Behoudens enkele wijzigingen wordt de tekst goedgekeurd.

Advies van de Nationale Raad :

Met betrekking tot uw vraag om advies dd. 8 december 1989 betreffende een model van samenwerking tussen de huisartsen en de ziekenhuisgeneesheren, heeft de Nationale Raad de bijgevoegde leidraad goedgekeurd. Deze leidraad werd voorgesteld door de Provinciale Raad van Oost‑Vlaanderen die het document heeft opgesteld na een informatievergadering voor alle artsen van zijn provincie, zowel huisartsen als specialisten.

Deze leidraad plaatst de relatie huisarts‑specialist in een ruimer kader en biedt het voordeel de rechten en plichten zowel van huisartsen als van specialisten te omschrijven met als hoofdbekommernis een soepele samenwerking om het uiteindelijk doel te bereiken : het welzijn van de patiënt.

De Nationale Raad is van oordeel dat de samenwerking tussen de huisartsen en de specialisten in de ziekenhuizen het voorwerp moet uitmaken van gestructureerde contacten tussen beide groepen. De Nationale Raad is tevens van oordeel dat zulke gestructureerde contacten op initiatief van de medische raden der ziekenhuizen moeten plaatsvinden. Tevens dient aan de hand van zo'n regelmatig overleg de relatie tussen beide groepen eventueel bijgestuurd te worden, waarbij rekening gehouden zal worden met het bijgevoegd document (zie Adviezen van Provinciale Raden).