keyboard_arrow_right
Deontologie

Zorgenstaking

Een OCMW‑directeur schrijft aan de medische raad van een onder het OCMW ressorterend ziekenhuis: "alvorens een grondige bespreking betreffende de vitale diensten die tijdens een eventuele staking moeten verzekerd blijven aan te vatten, wensen de representatieve vakbonden een duidelijke uitspraak van de geneesheren inhoudend dat zij bereid zijn tot beperking van zorgenverstrekking tijdens bedoelde periode...".

De voorzitter van de medische raad wenst op deze vraag niet te antwoorden zonder eerst het advies van de Nationale Raad in te winnen.

Alhoewel de Nationale Raad van oordeel is dat het functioneren van de "vitale diensten" door de arts nooit mag in vraag worden gesteld, kan aangaande het voorgelegde probleem in abstracto geen advies worden verleend.

Antwoord van de Nationale Raad:

Met referte aan uw schrijven 9 januari 1987 heb ik de eer U te laten weten dat de Nationale Raad van oordeel is dat op de gestelde vraag geen advies kan worden verleend.

De bereidheid tot beperking van zorgenverstrekking kan niet in abstracto door de geneesheren gegeven worden.

In geen enkel geval kan het functioneren van de vitale diensten door de geneesheren in vraag worden gesteld.