keyboard_arrow_right
Deontologie

Commissies voor medische ethiek - B.B.I.

Commissies voor medische ethiek – B.B.I.

Naar aanleiding van de verschillende verzoeken van de Bijzondere Belastinginspectie (B.B.I.) heeft de Nationale Raad de Commissie "voor de erkenning van de commissies voor medisch ethiek" gelast de problemen te bestuderen waarmee de commissies voor ethiek geconfronteerd worden op fiscaal vlak. De Commissie brengt bij de Raad rapport uit over haar werkzaamheden en legt hem enkele documenten voor die bestemd zijn voor de commissies voor ethiek en voor de onderzoekers. De Raad hecht zijn goedkeuring aan deze documenten.

Brief aan de voorzitters van de commissies voor medische ethiek :

In het kader van de afspraken die de Nationale Raad maakte met de Bijzondere Belastinginspectie omtrent het overmaken van bepaalde inlichtingen met betrekking tot medische onderzoekingen op mensen, stelde de Nationale Raad een aantal documenten op ten behoeve van de onderzoekers.

Deze documenten, waarvan u een model aantreft als bijlage, omvatten :

  1. een brief bestemd voor de onderzoekers;
  2. een document bestaande uit 3 strookjes waarvan één door de onderzoeker dient bewaard te worden en de andere twee overgemaakt aan de Nationale Raad (één van deze twee strookjes wordt aan de Bijzondere Belastinginspectie overgemaakt).

De Nationale Raad neemt zich voor deze documenten zo vlug mogelijk ter beschikking te stellen van de onderzoekers.

Brief aan de onderzoekers :

Overeenkomstig de deontologie dient ieder onderzoek op mensen voorafgaandelijk voorgelegd te worden aan een commissie voor medische ethiek en van deze een gunstig advies verkregen te hebben.

De onderzoeker kiest de commissie voor ethiek naar eigen goeddunken ofwel volgens de regels en de werking van de instelling waarin hij het onderzoek zal uitvoeren. Wanneer hij een tweede commissie voor medische ethiek om advies verzoekt, moet hij deze in kennis stellen van de opmerkingen en het advies van de eerste commissie.

De onderzoeker dient de commissie voor ethiek het onderzoeksprotocol te bezorgen, alsmede de ingesloten documenten.

Deze documenten bevatten een strookje in drievoud, waarvan de onderzoeker één dient te bewaren. De andere twee dient hij onverwijld te sturen naar de Nationale Raad van de Orde der geneesheren (een van deze twee stroken zal vervolgens doorgezonden worden naar de Bijzondere Belastinginspectie).

Bovendien :

  1. Is het ten zeerste aangewezen voor ieder gefinancierd onderzoek een duidelijke financiële overeenkomst op te stellen, waarin de werkelijke en gerechtvaardigde kosten van het onderzoek gescheiden worden van de bezoldigingen en erelonen van de artsen-onderzoekers.

    Dit financiële document moet niet voorgelegd worden aan de commissie voor medische ethiek.

  2. Kan of moet de onderzoeker, overeenkomstig de huishoudelijke reglementen van iedere instelling, zijn ziekenhuisverantwoordelijken (voorzitter van de medische raad of de hoofdgeneesheer) op de hoogte brengen van het onderzoeksopzet en van de financiële gedeelten ervan.

Brief aan de directeur-generaal van de B.B.I. :

Bijgaand vindt u een kopie van de brief die door de Nationale Raad naar alle voorzitters van de commissies voor medische ethiek werd gezonden.