keyboard_arrow_right
Deontologie

Advertenties voor het rekruteren van patiënten in een klinische studie

Een provinciale raad legt aan de Nationale Raad een brief voor van de voorzitter van de commissie voor medische ethiek van een ziekenhuis met betrekking tot het rekruteren van patiënten in een klinische studie. Deze vraagt of aan het advies van de Nationale Raad van 17 september 1994 (Tijdschrift Nationale Raad nr. 68, juni 1995, p. 29-30) preciseringen kunnen aangebracht worden die de onderzoekers toelaten op een ethisch verantwoorde manier de rekrutering van proefpersonen te bevorderen met behulp van advertenties.

De provinciale raad voegt aan dit dossier nog een adviesaanvraag toe van de commissies voor medische ethiek van twee andere ziekenhuizen. Een farmaceutische firma vroeg hen de toestemming om de in de betrokken ziekenhuizen lopende klinische studies op zijn website te publiceren.

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad heeft er geen bezwaar tegen dat een arts-navorser adverteert voor het rekruteren van proefpersonen voor deelname aan een medisch- wetenschappelijk onderzoek. Het adverteren moet op een ethische en deontologische wijze gebeuren; de advertentie mag niet misleidend zijn, noch publiciteit bevatten voor de arts-navorser of voor de gezondheidsinstelling waar de klinische proeven zullen plaatsvinden. Er mag niet verwezen worden naar de naam van de promotor, zoals evenmin kan worden aanvaard dat de promotor via zijn website ruchtbaarheid geeft aan lopende experimenten.

De eventuele financiële vergoeding van de proefpersoon mag noch de aangegane onkosten noch de eventuele inkomstenderving overschrijden; ze mag niet medebepaald worden door het al dan niet welslagen van het onderzoek. Financieel voordeel mag geen aansporing zijn tot deelname aan klinische proeven.

De wijze van rekruteren en de eventueel met de proefpersoon te sluiten financiële overeenkomst dienen vermeld te worden in het protocol van biomedisch onderzoek bestemd voor de commissie voor medische ethiek. Van deze commissie wordt verwacht dat zij zich bij de beoordeling zal steunen op internationaal aanvaarde normen.