keyboard_arrow_right
Deontologie

Preventieve geneeskunde - Farmaceutische firma's

Preventieve geneeskunde-Farmaceutische firma's

Een farmaceutische firma stelt voor een campagne op touw te zetten ter voorkoming van glaucoma. Zij vraagt aan de Provinciale Raden van de Orde of zij enig bezwaar hebben tegen dit voornemen.

De Raad had de discussie over dit voornemen op gang gebracht tijdens zijn zitting van februari (zie hierboven pag. 22) en hij had beslist te wachten op de adviezen van de door de firma geraadpleegde Provinciale Raden.

Het voorgestelde ontwerp-antwoord is herwerkt en de Raad brengt het hierna vermelde advies uit, dat gezonden wordt naar de betrokken farmaceutische firma, naar de Belgische beroepsvereniging van de geneesheren specialisten in medische biologie en naar de voorzitters van de Provinciale Raden van de Orde.

De Nationale Raad heeft in zijn vergaderingen van 17 februari en 24 maart 1990 kennis genomen van een brief van de firma..., gericht aan de verschillende Provinciale Raden.

Deze brief handelt over een initiatief aangaande de preventie van glaucoma.

Hoewel de Nationale Raad in principe niet afkerig staat tegenover ieder initiatief voor preventieve geneeskunde is hij toch van mening dat breedschalige preventieve onderzoeken slechts op gezamenlijk initiatief van wetenschappelijke verenigingen enerzijds van huisartsen en anderzijds van geneesheren-specialisten kunnen uitgevoerd worden.

Deze wetenschappelijke verenigingen dienen garant te zijn voor de wetenschappelijke relevantie van zulk onderzoek. Zij dienen bovendien na te gaan of alle modaliteiten van zulk onderzoek in overeenstemming zijn met de deontologische regels en moeten hieromtrent advies vragen aan de Nationale Raad van de Orde der Geneesheren.