keyboard_arrow_right
Deontologie

Regelgevingontwerpen aangaande geneesmiddelen

De heer Rudy DEMOTTE, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, legt aan de Nationale Raad twee regelgevingontwerpen voor betreffende geneesmiddelen : een wetsontwerp betreffende de bestrijding van de promotie van de geneesmiddelen en een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 1993 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder geneesmiddelen voor menselijk gebruik in de vorm van monsters overhandigd mogen worden. De minister vraagt dat de Nationale Raad hem zijn opmerkingen of eventuele suggesties zou overmaken.

Advies van de Nationale Raad aan de heer Rudy DEMOTTE, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid :

De Nationale Raad waardeert uw verzoek aangezien hij veel belang hecht aan de relationele aspecten tussen het artsenkorps en de farmaceutische industrie. De Raad stelt in het bijzonder de verwijzingen naar zijn Code van plichtenleer in de memorie van toelichting op prijs. Hiermee legt u de nadruk op de inspanningen die de Raad levert, zowel via zijn Codeartikels als via zijn talrijke adviezen, om tussen de producenten en de voorschrijvers van geneesmiddelen een partnerschap te ontwikkelen dat de stempel draagt van de geneeskundige plichtenleer.

De Nationale Raad is zich bewust van de problemen die terzake rijzen, maar hij betreurt dat de memorie van toelichting een onterechte veralgemening bevat die de integriteit en de rechtschapenheid van het artsenkorps in zijn geheel in diskrediet brengt. Hij bevestigt dat hij, in het kader van de wetsontwerpen, bereid blijft samen te werken met de overheid om de problemen die zich voordoen bij de verstrekking van geneesmiddelen te voorkomen en op te lossen.

De Nationale Raad heeft geen belangrijke deontologische bezwaren met betrekking tot de geest van de ontwerpen. In verband met het “wetsontwerp betreffende de bestrijding van de promotie van de geneesmiddelen” merkt de Nationale Raad op dat het veeleer gaat over maatregelen die gericht zijn op de bestrijding van de abusieve promotie van geneesmiddelen. Vervolgens stelt hij vast dat de ontwerpen geen aandacht schenken aan de sommen die “bespaard” kunnen worden op publiciteit in de pers, het aantal medische afgevaardigden en hun activiteit, het nutteloze drukwerk en de marketinguitgaven die noodzakelijk gemaakt worden door de administratieve dwingende voorschriften van de ziekteverzekering.

De Nationale Raad wenst de nadruk te leggen op het belang van de onafhankelijkheid en objectiviteit van de administratieve structuur die het visum verleent in verband met de ondersteuning en de organisatie van wetenschappelijke manifestaties. Hij vindt het uiterst belangrijk dat de onafhankelijkheid van de sprekers gewaarborgd wordt en maakt zich zorgen over § 4 van het door art. 1 gewijzigde art. 10 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen.

Ten slotte wenst hij uw aandacht te vestigen op de rol die de farmaceutische industrie momenteel speelt in de financiering van de voortgezette opleiding en van de wetenschappelijke tijdschriften. Bij wegvallen van deze financiering, zou een overheidsfinanciering noodzakelijk kunnen blijken.

Met betrekking tot het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 1993 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder geneesmiddelen voor menselijk gebruik in de vorm van monsters overhandigd mogen worden, verheugt het de Nationale Raad vast te stellen dat de artsen over voldoende monsters kunnen beschikken om een behandeling uit te proberen, een behandeling waarvoor goedkeuring vereist is op te starten, een patiënt uit de nood te helpen die zich niet kan verplaatsen of geen apotheek in de buurt kan bereiken, een behandelingsfactuur te verlichten. Hij heeft wel vragen bij de invoering van een evaluatie van de praktijken op het gebied van de verstrekking van monsters.