keyboard_arrow_right
Deontologie

Enquête van Test Gezondheid - Voorschrijven van geneesmiddelen door artsen

Enquête van Test Gezondheid - Voorschrijven van geneesmiddelen door artsen

Een provinciale raad deelt de Nationale Raad de negatieve reacties mee van twee artsen naar aanleiding van een enquête door Test Gezondheid naar het voorschrijfgedrag van een staal van 66 artsen.

De provinciale raad is verwonderd over de methode die gebruikt wordt in deze enquête en meer bepaald over het feit dat een team van artsen zijn medewerking verleende aan de realisatie ervan.

Antwoord van de Nationale Raad:

De Nationale Raad besprak in zijn vergadering van 20 maart 1999 uw brief van 16 februari 1999, alsook zijn bijlagen.

Het is de betrokken provinciale raad die dient te beoordelen of een of meerdere op zijn Lijst ingeschreven artsen zich al dan niet deontologisch gedragen hebben ten aanzien van sommige van hun collega's door mee te werken aan de verwezenlijking van enquêteprotocols voor rekening van een organisatie ter verdediging van de verbruikers.

Het zijn de betrokken artsen die enerzijds bij de directie van het Tijdschrift Test Gezondheid hun afkeuring moeten uiten over de bekendmaking aan het grote publiek van gegevens uit een schijnraadpleging en anderzijds, indien zij dit zinvol achten, de nodige maatregelen moeten treffen om hun privé-belangen te verdedigen.

Een kopie van het schrijven van de provinciale raad en van het antwoord van de Nationale Raad wordt overgemaakt aan de andere provinciale raden.