keyboard_arrow_right
Deontologie

Repetendanummers van magistrale bereidingen

Een provinciale raad verzoekt de Nationale Raad om advies aangaande een brief van de Orde der apothekers van zijn provincie betreffende repetendanummers van magistrale bereidingen.
Deze Provinciale Raad van de Orde der apothekers merkt op dat hij te vaak geconfronteerd wordt met problemen van repetendanummers van magistrale bereidingen die op voorschriften voorkomen zonder dat de voorschrijvende arts de formulering ervan schijnt te kennen.

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 18 februari 1995 kennis genomen van uw brief van 14 december 1995 betreffende een adviesaanvraag van de Provinciale Raad van de Orde der apothekers in verband met het gebruik van repetendanummers van magistrale bereidingen.

De Nationale Raad vraagt dat de provinciale raden in hun tijdschrift de geneesheren zouden wijzen op de wettelijke bepalingen van artikel 9 van het koninklijk besluit van 4 juli 1991 waarvan kopie als bijlage.

Artikel 9 van het koninklijk besluit van 4 juli 1991 :

Zijn van alle verzekeringstegemoetkoming uitgesloten :
1°de bereidingen waarin produkten voorkomen die niet zijn ingeschreven op de in bijlage I van dit besluit gevoegde lijsten;
2°de bereidingen, behoudens die welke betrekking hebben op dermatologische bereidingen voor uitwendig gebruik - in de vorm van crème, gel, zalf, pasta of pommade - en die geen enkel van de in de hoofdstukken I tot V van de bijlage I bij dit besluit ingeschreven actieve stoffen bevatten;
3°[de bereidingen die betrekking hebben op produkten waarvan het teken "+" is toegewezen in de in de bijlage I bij dit besluit gevoegde lijsten, als die produkten afzonderlijk, onderling vermengd of vermengd met de produkten die ingeschreven zijn in hoofdstuk VI van de bijlage I bij dit besluit, worden voorgeschreven];
4°de bereidingen waarin farmaceutische specialiteiten of generische geneesmiddelen zijn verwerkt indien ze niet beantwoorden aan de bepalingen van artikel 10;
5°de magistrale bereidingen die zijn vermeld op hernieuwingsbons;
6°de bereidingen die zijn voorgeschreven in een vereenvoudigde vorm waarin wordt verwezen naar een nummer, zoals onder andere een nummer uit een voorschriftenregister, ten ware het gaat om het opnieuw voorschrijven, door dezelfde geneesheer en voor dezelfde rechthebbende van een reeds vroeger voorgeschreven bereiding. In dat geval moet de geneesheer, naast het nummer, ook melding maken van de namen van de voorschrijver en van de rechthebbende alsook van de volledige identiteit van de apotheek waar de bereiding, waarvan het nummer is voorgeschreven, werd uitgevoerd;
7°[de bereidingen die op een verkorte wijze zijn opgesteld en die niet worden beoogd onder 6° , ten ware het gaat om bereidingen die zijn vernoemd in de verschillende uitgaven van de Belgische en Europese farmacopee en van het Nationaal formularium.
In de andere gevallen mag het voorgeschrevene in een vereenvoudigde vorm slechts terugbetaald worden, voor zover de voorschrijver het werk vernoemt dat de voorgeschreven formule vermeldt en dat de apotheker de bewoording ervan zowel kwalitatief als kwantitatief heeft overgeschreven op de keerzijde van het voorschrift en het heeft tegengetekend.
In de mate waarin meer gegevens nodig zijn om het voorschrift uit te voeren behoort de apotheker kontakt op te nemen met de voorschrijver en dit op het voorschrift te vermelden met de beschrijving van de ontvangen inlichtingen indien ze nodig zijn voor de tarifering].