keyboard_arrow_right
Deontologie

Wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen : Farmaceutische sector (art. 106)

WET VAN 25 JANUARI 1999 HOUDENDE SOCIALE BEPALINGEN

(Belgisch Staatsblad 6 februari 1999).*

Hieronder volgt een overzicht van een aantal artikelen uit de wet houdende sociale bepalingen van 25 januari 1999 die de Orde van geneesheren zouden kunnen interesseren.

[...]

Farmaceutische sector (art. 106)

Ingevolge een wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, (GVU-Wet) zijn de tariferingsdiensten voortaan verplicht aan de verzekeringsinstellingen gegevens te verstrekken over de leveringen waarvoor ze tariferingsverrichtingen uitvoeren. Deze gegevens hebben betrekking op de aard en de hoeveelheid van de uitgereikte geneesmiddelen, de datum van uitreiking, de gefactureerde bedragen en de identificatie van de apotheker, de voorschrijver en de rechthebbende. De nadere omschrijving van die gegevens dient te gebeuren bij K.B. .

Er kan, eveneens bij K.B., nader bepaald worden dat en hoe de betrokken gegevens door de tariferingsdiensten via een geïntegreerd gegevensbestand aan de ziekenfondsen worden overgemaakt. De ziekenfondsen sturen de gegevens dan door aan het Riziv, na ze anoniem gemaakt te hebben wat de identiteit van de rechthebbende betreft.

Deze overdracht van gegevens heeft een dubbel doel :

  1. toezicht organiseren op de voorgeschreven en gefactureerde verstrekkin-gen
  2. de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen mogelijk maken.

Bij K.B. moeten de veiligheidsmaatregelen omschreven worden die alle betrokken partijen dienen te nemen bij de inzameling, de overdracht en de verwerking van de gegevens overeenkomstig de voormelde doeleinden.

[...]

*Deze nota werd opgesteld ter attentie van de leden van de Nationale Raad met het oog op het eventueel uitbrengen van een advies over bepaalde erin besproken onderwerpen.

M. Van Lil
Studiedienst Nationale Raad
17 februari 1999