keyboard_arrow_right
Deontologie

Ambulancevervoer

De Provinciale raad van Luxemburg legt aan de Nationale Raad voor advies een ontwerp van antwoord voor in verband met de verantwoordelijkheid van de arts bij ziekenvervoer en bestemd voor een ambulancedienst.

De Nationale Raad keurt het ontwerp‑antwoord van de Provinciale Raad van Luxemburg goed:

In antwoord op uw schrijven van 5 november 1986 betreffende de verantwoordelijkheid van de geneesheren in het vlak van het ziekenvervoer, hebben wij de eer U hieronder het advies van de Provinciale raad van de Orde der geneesheren van Luxemburg mede te delen.

De arts die een patiënt in behandeling neemt moet zich met de nodige garanties omringen ten einde zijn patiënt gewetensvol de gepaste verzorging te kunnen verstrekken overeenkomstig de geldende wetenschappelijke verworvenheden.

Een arts die, om welke reden ook, beslist zijn patiënt al dan niet tijdelijk aan de verantwoordelijkheid van een andere arts toe te vertrouwen, en gelet op de toestand van de patiënt daarvoor bijvoorbeeld een ziekenwagen vraagt, blijft volledig verantwoordelijk tot op het ogenblik dat een andere arts die verantwoordelijkheid van hem heeft overgenomen.