keyboard_arrow_right
Deontologie

Resultaten

Resultaten

Diëtisten21/10/1995 Documentcode: a071003
Zelfstandige diëtisten

De 'Belgische Vereniging van Zelfstandige Diëtisten' (F) wijst de Nationale Raad erop dat de samenwerking tussen diëtisten en artsen alsmaar toeneemt en dat de diëtisten nu deel uitmaken van de 'Nationale Raad voor Paramedische Beroepen'. Zij vraagt aan de Nationale Raad of hij, gezien deze evolutie, bij het advies blijft dat hij in 1984 uitbracht aangaande de werkzaamheden van een diëtiste in het kabinet van een arts.

Advies van de Nationale Raad :

 1. de beslissingen waarnaar u verwijst, zijn nog steeds van toepassing;

 2. het is nog steeds verboden een naambord en/of een bericht uit te hangen in de wachtkamer van een arts;

 3. er wordt niet afgeweken van de regels wanneer de arts en de diëtist(e) gehuwd zijn.

Advies van de Nationale Raad van 19 mei 1984 :

De Nationale Raad wijzigt zijn advies van 22 september 1975 aan de heer Minister van Volksgezondheid*. De Raad is van oordeel dat een zelfstandige diëtiste gebruik mag maken van het kabinet van een huisarts voor het houden van dieetconsultaties bij de door hem naar haar verwezen patiënten.

Nochtans is de Raad de mening toegedaan dat op de tweede en de derde vraag negatief moet worden geantwoord en dat derhalve geen enkele vorm van aankondiging toegelaten is.

De overeenkomst tussen de huisarts en de diëtiste moet door een schriftelijk contract worden geregeld en vooraf worden voorgelegd aan de Provinciale raad waartoe de geneesheer behoort. De Provinciale raad zal er speciaal voor waken dat elke vorm van collusie wordt vermeden.

* Advies van de Nationale Raad aan de Minister van Volksgezondheid en van het Gezin dd 22 september 1975 (ref. : 6927) in verband met het gebruik van eenzelfde kabinet door een arts en een kinesitherapeute :
De Nationale Raad veroordeelt deze intentie om de volgende redenen :

 1. het gevaar van een geheime verstandhouding tussen de geneesheer en de kinesitherapeute is niet denkbeeldig en de neiging elkaar direct of indirect winst of profijt te bezorgen, is niet uitgesloten (KB nr. 78 art. 18, al. 2);
 2. zulke toestand geeft onvermijdelijk een commercieel karakter aan de geneeskundige praktijk;
 3. de vrijheid van keuze van de patiënt komt hiermede ernstig in het gedrang.

Dit advies geldt eveneens voor geneesheren-specialisten.

Diëtisten19/05/1984 Documentcode: a032024
Diëtisten

Diëtiste

 1. Mag een zelfstandige diëtiste gebruik maken van het kabinet van een arts voor het houden van dieetconsultaties voor patiënten die door bedoelde arts worden doorverwezen ?
 2. Mag die arts in zijn wachtkamer een aankondiging plaatsen met vermelding van mogelijkheid voor dieetconsultaties ?
 3. Mag diezelfde aankondiging tevens zichtbaar langs de straatzijde worden bevestigd ?

Na beraadslaging heeft de Nationale Raad in zijn vergadering van 19 mei 1984, het volgende geantwoord:

Met verwijzing naar uw brief van 3 april 1984 waarin U om advies vroeg over het door een zelfstandige diëtiste gebruik maken van een kabinet van een huisarts voor het houden van dieetconsultaties bij de door hem aan haar verwezen patiënten, heeft de Nationale Raad het volgende standpunt ingenomen:

De Nationale Raad wijzigt zijn advies van 22 september 1975 aan de heer Minister van Volksgezondheid(1). De Raad is van oordeel dat een zelfstandige diëtiste gebruik mag maken van het kabinet van een huisarts voor het houden van dieetconsultaties bij de door hem naar haar verwezen patiënten.

Nochtans is de Raad de mening toegedaan dat op de tweede en de derde vraag negatief moet worden geantwoord en dat derhalve geen enkele vorm van aankondiging toegelaten is.

De overeenkomst tussen de huisarts en de diëtiste moet door een schriftelijk contract worden geregeld en vooraf worden voorgelegd aan de Provinciale raad waartoe de geneesheer behoort. De Provinciale raad zal er speciaal voor waken dat elke vorm van collusie wordt vermeden. Dit advies geldt eveneens voor geneesheren‑specialisten.

(1) Advies van de Nationale Raad aan de Minister van Volksgezondheid en van het Gezin dd 22 september 1975 (ref.: 6927) in verband met het gebruik van eenzelfde kabinet door een arts en een kinesitherapeute:

De Nationale Raad veroordeelt deze intentie om volgende redenen:

 1. het gevaar van een geheime verstandhouding tussen de geneesheer en de kinesitherapeute is niet denkbeeldig en de neiging elkaar direct of indirect winst of profijt te bezorgen, is niet uitgesloten (KB nr. 78 art. 18, Al. 2):
 2. zulke toestand geeft onvermijdelijk een commercieel karakter aan de geneeskundige praktijk;
 3. de vrijheid van keuze van de patiënt komt hiermede ernstig in het gedrang.