keyboard_arrow_right
Deontologie

Uitvoering van epileerbehandeling met laser of flitslamp

Een dermatoloog vraagt aan zijn provinciale raad of hij de uitvoering van een epileerbehandeling met laser of flitslamp mag toevertrouwen aan een medewerker wiens bekwaamheden niet opgenomen zijn in het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967, in casu een schoonheidsspecialiste.
De provinciale raad legt de vraag voor aan de Nationale Raad.

Advies van de Nationale Raad :

In zijn vergadering van 6 maart 2010 heeft de Nationale Raad van de Orde van geneesheren uw brief van 17 juni 2009 onderzocht.

De Nationale Raad van de Orde van geneesheren vestigt de aandacht erop dat de Academies voor Geneeskunde van België herhaalde malen (adviezen van 27 maart 1999, 28 februari 2001 en 29 april 2006), gewezen hebben op de impact van de energie op de huid en op de ernst van de potentiële bijwerkingen voortvloeiend uit de behandelingen met laser of flitslamp (IPL - intense pulse light). Zij menen dat een behandeling door middel van deze technieken een medische handeling is die voorbehouden dient te worden aan de artsen.

In zijn advies van 18 oktober 2006 sluit de Hoge Gezondheidsraad zich aan bij deze adviezen van de Academies door te verklaren dat behandelingen met laser of flitslamp beschouwd moeten worden als een medische handeling.

Anderzijds merkt hij op dat epilatie als dusdanig geen medische handeling is.

Hij besluit dat epilatie met een louter esthetisch doel, zonder onderliggende pathologie, door middel van bepaalde lasers of een toestel zoals een flitslamp onder strikte en medisch ondersteunde voorwaarden eventueel uitgevoerd kan worden door paramedici of specialisten in de esthetische zorg die hiervoor specifiek opgeleid zijn.

Hij legt de nadruk op een noodzakelijke regelgeving betreffende de toepassing van deze technieken gezien de mogelijke gevolgen en problemen ervan. De wetgever moet aandacht hebben voor de opleiding die vereist is om deze technieken toe te passen, voor de normen waaraan de plaats waar de handeling verricht wordt, dient te voldoen, voor het onderzoek van de patiënt, voor de informatieverstrekking aan de patiënt over de potentiële risico's en de alternatieve oplossingen en voor het bijhouden van een dossier.

Verschillende wetsvoorstellen werden hiertoe ingediend. Onder de voorwaarden voor het toepassen van deze technieken voor epilatiedoeleinden komt altijd de vereiste terug van een medisch onderzoek, in verschillende vormen.

Op grond van deze gegevens verstrekt de Nationale Raad het volgende advies.

Behandelingen met laser en flitslamp hebben een grote ontwikkeling gekend en worden gebruikt bij verschillende huidaandoeningen zoals vasculaire afwijkingen, pigmentstoornissen, pathologische littekens, hirsutisme, enz. Bij deze indicaties moet de behandeling met laser of flitslamp beschouwd worden als een medische handeling waarvan de uitvoering voorbehouden moet worden aan een arts met de nodige deskundigheid.

In verband met de epilatie met laser of flitslamp nadat een arts vastgesteld heeft dat er geen onderliggende pathologie is, meent de Nationale Raad dat, in het belang van de patiënt, de toepassing van deze technieken met dit doel zo spoedig en strikt mogelijk gereglementeerd dient te worden. Hierbij dienen de vereiste bekwaamheden en de voorwaarden inzake hygiëne, veiligheid en voorlichting van de patiënt vastgelegd te worden.

In afwachting van dergelijke wetgeving en gezien de gevolgen voor de gezondheid van een behandeling met laser of flitslamp en bij gebrek aan een officieel erkende beroepsopleiding voor de toepassing van deze technieken, meent de Nationale Raad dat de uitvoering ervan, zelfs voor epilatiedoeleinden zonder onderliggende pathologie, de taak van de arts is die hiervoor over de nodige deskundigheid beschikt.

De huidige wetgeving laat de arts niet toe de uitvoering van een handeling toe te vertrouwen aan een schoonheidsspecialist(e) (art. 5, § 1, koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen,)

De arts dient ervoor te zorgen dat hij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten voor dit soort handeling.

Deze handeling met louter esthetisch doel mag niet worden aangerekend aan het Riziv.