keyboard_arrow_right
Deontologie

Resultaten

Resultaten

Vorige pagina

3

pagina

Publiciteit en reclame01/01/1977 Documentcode: a026014
Reklame

Sommige artsen maken meer en meer medische reklame, hetzij op de televisie, de radio, in dagbladen en tijdschriften of zelfs via folders die niet veel verschillen van die gebruikt door de warenhuizen ...

Wat is het standpunt van de Orde terzake ?

Volgende nota werd aan de voorzitters van de provinciale raden gezonden:

Artikel 16 van de Code van geneeskundige Plichtenleer laat de geneesheer toe deel te nemen aan radio-en T.V.‑uitzendingen, maar dit slechts onder bepaalde voorwaarden die duidelijk in artikel 16 staan vermeld:

«De geneesheren mogen deelnemen aan medische voorlichtingscampagnes, aan radio‑ of televisie‑uitzendingen bestemd voor de volksopleiding en spreekbeurten houden, op voorwaarde dat ze de regels van bescheidenheid, waardigheid, kiesheid en omzichtigheid die eigen zijn aan het medisch beroep eerbiedigen, dat zij, in het algemeen, naamloos optreden en dat zij geen enkele reklame maken voor hun privé praktijk of voor bepaalde instellingen.

De geneesheer zal de provinciale raad waartoe hij behoort inlichten over zijn medewerking aan radio‑ of televisie‑uitzendingen.»

De Nationale Raad van de Orde van Geneesheren wenst ter illustratie van dit artikel er nadrukkelijk op te wijzen dat de geïnterviewde geneesheer niet de indruk mag wekken alsof hij alleen de mogelijkheden en ervaring heeft om een bepaalde methode van onderzoek of behandeling toe te passen. De medewerkende geneesheren aan uitzendingen dienen erover te waken dat het publiek op een duidelijke en volledige wijze wordt ingelicht.

Tevens meent de Nationale Raad dat de provinciale raden op eigen initiatief dienen op te treden tegen elke vorm van persoonlijke reklame en dit eveneens in de geschreven pers.

De provinciale raden worden verzocht deze omzendbrief via hun mededelingen aan de geneesheren kenbaar te maken.

Vorige pagina

3

pagina