keyboard_arrow_right
Deontologie

Aanpassing van de aanbevelingen van de Nationale Raad van 21 september 2002 en van 17 januari 2004 betreffende het beheer van internetsites door artsen

Algemeen

De creatie van een internetsite door een arts, en dit in het kader van zijn klinische activiteit, mag geen ander doel hebben dan het publiek in te lichten over zijn beroepsactiviteit. Hierdoor wordt dus elke vorm van publiciteit die de voorgeschreven regels niet eerbiedigt, die gericht is op het onttrekken van patiënten en op het beperken van hun vrije keuze en die het belang van de volksgezondheid of het beroepsgeheim aantast, uitgesloten.

De internetsite van een arts moet de algemene regels inzake publiciteit zoals bepaald in de Code van geneeskundige plichtenleer en in de adviezen van de Nationale Raad naleven. Eventuele links naar andere sites zijn slechts mogelijk in de mate dat deze laatste eveneens dezelfde criteria eerbiedigen. Links naar beroeps- of wetenschappelijke verenigingen zijn toegelaten.

In het medische domein dient de publiciteit waarheidsgetrouw, objectief, relevant, verifieerbaar, discreet en duidelijk te zijn.

Informatie die mag voorkomen op de internetsite van een arts

Rekening houdend met het doel van een artsensite, is de volgende informatie, bestemd voor het publiek, gerechtvaardigd:

 • naam en voornaam;
 • officiële, wettelijke titels;
 • uitgeoefend specialisme volgens de aanbevelingen van de Nationale Raad (1)
 • vermeldingen bestemd om de betrekkingen arts-patiënt te vergemakkelijken;
 • foto met redelijke afmetingen;
 • inlichtingen i.v.m. het adres en de toegang tot de praktijk;
 • telefoon, fax, e-mailadres;
 • uurrooster van het spreekuur en van de huisbezoeken;
 • conventie;
 • instructies voor de continuïteit van de verzorging;
 • een programma voor het maken van afspraken is toegelaten indien het de vertrouwelijkheid van de namen van de ingeschreven patiënten waarborgt;
 • een foto van de toegang tot de praktijk.

Wat niet past :

elke informatie die de hierboven vermelde regels in verband met de publiciteit niet eerbiedigt, die het doel van de creatie van een medische site te buiten gaat of die de regels van deontologie niet respecteert.

Dit betreft ondermeer:
iedere misleidende of vergelijkende publiciteit;
vergelijkende honorariatarieven;

 • de voorstelling van resultaten van onderzoeken of behandelingen;
 • het aanzetten tot overbodige onderzoeken of behandelingen;
 • publicaties, conferenties en andere mededelingen welke overbodig zijn voor de patiënt ;
 • publicatie van getuigenissen van patiënten;
 • raadplegingen en voorschriften via internet;
 • communicatie van gegevens gedekt door het medisch geheim tenzij ze beveiligd is in overeenstemming met de aanbevelingen van de Nationale Raad.

De Nationale Raad is van mening dat links slechts toegelaten zijn met sites welke conform zijn met de aanbevelingen van de Nationale Raad terzake (onder meer de artikelen 12 tot 17 van de Code van geneeskundige plichtenleer). Het akkoord van de verantwoordelijke van deze site dient tevens te worden bekomen.

De Nationale Raad meent dat het gebruik van “cookies” of van eender welk instrument dat de identificering of profilering van de bezoekers van een site buiten hun medeweten beoogt, niet aanvaardbaar is.

Bovendien mag geen enkel rechtstreeks of onrechtstreeks nominatief gegeven overgedragen worden aan of ter beschikking gesteld worden van een derde zonder de schriftelijke toestemming van de betrokken persoon.

Verplichte aangifte

Artsen die over een internetsite beschikken of die van plan zijn er een te creëren dienen dit te melden aan de provinciale raad.

1. Verplichte aangifte van iedere site die informatie bevat over een arts of artsen, om het even of hij beheerd wordt door de artsen in hun naam of in naam van een niet-arts, van een onderneming of van een instelling.

2. De aangifte moet gebeuren door de geciteerde arts bij de provinciale raad op wiens Lijst hij ingeschreven is of door de hoofdgeneesheer als het een site betreft van een verzorgingsinstelling.
Dit geldt ook voor alle wijzigingen aan de inhoud van een reeds aangegeven site.
Bij ontvangst van deze aangifte onderzoekt de provinciale raad of de site in overeenstemming is met de aanbevelingen van de Nationale Raad, in het bijzonder wat betreft de publiciteit.
Wanneer de site van een arts of van een groep afhankelijk is van een dienstverlener of van een andere firma, dienen de betrekkingen tussen artsen en personen of onderneming vastgelegd te worden in een overeenkomst die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de provinciale raad.

3. De Nationale Raad zal zich inzetten om de beslissingen die in deze materie genomen worden te harmoniseren door de wederzijdse uitwisseling van de informatie en de beslissingen, door het bijhouden en het uitwisselen van lijsten met de erkende en/of gesignaleerde sites.

(1) Zie de adviezen van de Nationale Raad van 25 april 1998 en 19 september 1998 met betrekking tot de vermeldingen op naamborden en briefhoofden en in telefoongidsen.