keyboard_arrow_right
Deontologie

Behandeling esthetische chirurgie voor winnares van een televisiewedstrijd

De voorzitter van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie en van het VBS-GBS Plastische Chirurgie reageert op het voornemen van een filiaal van een commerciële televisiezender om een wedstrijd te organiseren waarbij de winnares “een paar borsten” (cf. artikel in de krant Le Soir d.d. 20 juni 2007 op p. 36) of m.a.w. een interventie van esthetische chirurgie krijgt.
Deze Vereniging verzet zich tegen het herleiden van de esthetische chirurgie tot een zuiver commerciële activiteit en tegen het voeren van dergelijke publiciteit in de media en vraagt aan de Nationale Raad zijn standpunt hierover duidelijk te maken.

Advies van de Nationale Raad :

Op 18 juni 2005 bracht de Nationale Raad een advies uit betreffende een reality-televisieprogramma waarin de opname van een bevalling zou worden uitgezonden. Onlangs nog ensceneerde een Nederlandse televisiezender een zogenaamde patiënte in terminale fase die moest kiezen aan welke van drie werkelijk zieke dialysepatiënten ze een van haar nieren zou schenken. Op 20 juni 2007 maakt de pers melding van een televisiezender die, om een nieuwe serie over esthetische chirurgie te lanceren, een “paar borsten” (esthetische chirurgie) uitlooft voor de winnares van de wedstrijd.

Gezien de herhaling van deze gebeurtenissen acht de Nationale Raad het zinvol eraan te herinneren dat hij zich met klem verzet tegen deze handelwijze die de medische zorg banaliseert voor zuiver commerciële doeleinden.

De Nationale Raad wijst erop dat elke medische of chirurgische handeling precieze indicaties inhoudt, alsook contra-indicaties, nevenwerkingen en potentiële complicatiegevaren waarvan de frequentie en de ernst afhangen van de individuele toestand van elke patiënt. Het is deze laatste die, behoorlijk voorgelicht door zijn behandelend arts, in laatste instantie moet beslissen of hij akkoord gaat met de behandeling die wordt voorgesteld om tegemoet te komen aan het gerezen gezondheidsprobleem.

De Nationale Raad bevestigt zijn advies van 18 juni 2005 (Tijdschrift van de Nationale Raad nr. 109, september 2005, p. 9) en keurt deze uitbating van patiënten voor commerciële of publicitaire doeleinden af. Hij meent dat artsen niet kunnen meewerken aan dergelijke reality-televisieprogramma’s en verzoekt de provinciale raden toe te zien op de naleving van dit advies .