keyboard_arrow_right
Deontologie

Internetsites van artsen

De Nationale Raad boog zich in zijn vergadering van 17 januari 2004 opnieuw over het probleem van door artsen opgerichte internetsites die toegankelijk zijn voor het publiek.

Hij bevestigt de inhoud van zijn advies van 21 september 2002 (Tijdschrift Nationale Raad nr. 98, december 2002, p. 4) betreffende de doelstellingen van internetsites van artsen, de inhoud ervan en, eventueel, de overeenkomsten in verband met de exploitatie van een internetsite.

Hij is van plan na te gaan of de internetsites van artsen stroken met de medische deontologie en zal desgevallend de bevoegde provinciale raden informeren. Zo wordt vermeden dat elke provinciale raad hetzelfde werk dient te doen.

De Nationale Raad wenst op de hoogte gehouden te worden van het gevolg dat aan dergelijke mededelingen gegeven wordt door de provinciale raden, die terzake bevoegd blijven.

Advies van de Nationale Raad van 21 september 2002:

Gezien de voortdurende uitbreiding van het internet meent de Nationale Raad dat het nodig is zijn advies van 20.06.1998 aangaande de door artsen opgerichte internetsites aan te vullen.
De door een arts opgerichte en bijgehouden internetsites die toegankelijk zijn voor het publiek mogen voor de arts geen ander doel hebben dan het publiek te informeren over zijn beroepsactiviteit. Overeenkomstig het advies van de Nationale Raad van 20.06.1998 (Tijdschrift van de Nationale Raad nr. 82, december 1998, p. 7) “mogen op een internetsite uitsluitend vermeld worden : naam en voornamen, wettelijke titels, uitgeoefend specialisme en vermeldingen die de betrekkingen van de arts met zijn patiënten vergemakkelijken.”.

Er wordt aan herinnerd dat de vermelde medische specialismen in overeenstemming dienen te zijn met de adviezen van de Nationale Raad waarnaar wordt verwezen .
Er mag gebruik worden gemaakt van een recente identiteitsfoto in overeenstemming met de normen vereist voor het maken van officiële identiteitspapieren. Inlichtingen in verband met het adres en de toegang tot het kabinet evenals informatie over telefoon, fax, gsm, e-mailadres, het uurrooster van het spreekuur en van de huisbezoeken mogen op de site van de arts worden vermeld. De instructies voor de continuïteit van de verzorging mogen er eveneens op voorkomen. Een programma voor het maken van afspraken mag alleen worden gebruikt indien het de vertrouwelijkheid van de namen van de ingeschreven patiënten waarborgt. Het mag in geen geval leiden tot het ronselen van patiënten.

Elke geneeskundige informatie in verband met ziektes, publicaties en conferenties die buiten het doel valt van de internetsite zoals hierboven gedefinieerd, is ongepast. Raadplegingen en voorschriften via internet zijn niet toegelaten.
In het algemeen zijn de deontologische voorschriften aangaande publiciteit, de relaties met de patiënt en de kwaliteit van de verzorging van toepassing.

In het kader van de mededeling van de beroepsactiviteit van de arts aan het publiek moet de toegang tot de site anoniem blijven. Wanneer het gaat over de mededeling van gegevens gedekt door het beroepsgeheim van de arts en gedaan via elektronische weg moet dit voldoende worden beveiligd.

Artsen die persoonlijk of in het kader van een samenwerkingsverband of vennootschap over een internetsite beschikken, dienen dit te melden aan de provinciale raad op wiens Lijst ze zijn ingeschreven; indien het gaat over de site van een verzorgingsinstelling, komt deze verplichting neer op de hoofdgeneesheer van deze instelling.

De artsen moeten erop toezien dat de vermelding van hun naam of hoedanigheden op een site opgericht door verzorgingsinstellingen, wetenschappelijke, farmaceutische of commerciële verenigingen voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden.
Elk akkoord gesloten tussen een arts en een firma die een internetsite beheert moet worden vastgelegd in een contract dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de provinciale raad op wiens Lijst de arts is ingeschreven.

Advies van 25/04/1998 – Tijdschrift van de Nationale Raad nr. 81, september 1998, p. 8.