keyboard_arrow_right
Deontologie

IVF - Bekendmaking via de media

Een ziekenhuis wenst via de pers de geboorte aan te kondigen van een meisjestweeling die verwekt werd door een in vitro fertilisatie welke uitgevoerd werd in zijn dienst gynaecologie- verloskunde.
Het artikel dat het ziekenhuis wil publiceren in de pers, vertoont volgens de provinciale raad een publicitair karakter. Hij legt zijn antwoord voor aan de Nationale Raad, die er zijn goedkeuring aan hecht mits de termen "vertoont volgens onze mening een publicitair karakter" vervangen worden door "vertoont een publicitair karakter".

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 22 augustus 1992 kennis genomen van uw brief van 24 juni 1992, met betrekking tot de bekendmaking via de media van een succesvolle in vitro fertilisatie.

De Nationale Raad hecht zijn goedkeuring aan uw ontwerp-antwoord van 24 juni aan Dr. X, Directeur van Y, op voorwaarde dat de derde paragraaf gewijzigd wordt (zie bijlage).

Bijlage: brief van de provinciale raad:

Op 16 juni jongstleden hebben wij van de directie van het ziekenhuis Y een brief ontvangen die ondertekend was door de heren X en Z en waarin zij ons hun wens te kennen gaven om via de media de geboorte aan te kondigen van een meisjestweeling verwekt door in vitro fertilisatie.

Op grond van artikel 6 van het Koninklijk Besluit nr. 79 van 10 november 1967, houdende regeling van de bevoegdheden van de provinciale raden, behoort het niet tot onze taken een gevolg te geven aan het verzoek van deze heren.

Wij wensen niettemin op te merken dat de brief die zij wensen te publiceren in de pers in verschillende opzichten een publicitair karakter vertoont, ofschoon wij in onze brief van 27 mei 1992 aan Dr. X aanbevolen hebben een informatief artikel op te stellen.
Het ontwerp-artikel zoals nu opgesteld kan bijgevolg onze goedkeuring niet wegdragen.